Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 50 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 50 SGK Kết nối tri thức

Bài tập (trang 50)

Bài 3.12 trang 50 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho Hình 3.28. a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP; góc NMI. b) Tìm các góc ở vị trí đồng vị với góc EQP; góc IFP. Lời giải: a) Góc ở vị trí so le trong với góc FIP là góc IPQ. Góc ở vị trí so le trong với góc NMI là góc MIE. b) Góc ở vị trí đồng vị với góc EQP là góc MEF. Góc ở vị trí đồng vị với góc IFP là góc MNP.

Bài 3.13 trang 50 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3.14 trang 50 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3.15 trang 50 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3.16 trang 50 Toán lớp 7 Tập 1: 

Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 1 Trang 50 SGK Kết nối tri thức

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn