BÀI 10: TIÊN ĐỀ EUCLID TÍNH CHẤT CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG giải Toán 7 Tập 1 Trang 51 52 53 54 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 10: TIÊN ĐỀ EUCLID TÍNH CHẤT CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG giải Toán 7 Tập 1 Trang 51 52 53 54 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 51 Toán lớp 7 Tập 1: 

Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, chúng ta đã biết cách vẽ một đường thẳng b đi qua điểm M và song song với a. Vậy có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng b như vậy?

              Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau: Lời giải: Ta có thể vẽ được duy nhất một đường thẳng b như vậy.

1. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song

HĐ1 trang 51 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho trước đường thẳng a và một điểm M không nằm trên đường thẳng a (H.3.31). ....

  • Dùng bút chì vẽ đường thẳng b đi qua M và song song với đường thẳng a.
  • Dùng bút màu vẽ đường thẳng c đi qua M và song song với đường thẳng a.
Em có nhận xét gì về vị trí của hai đường thẳng b và c? Lời giải: Dùng bút chì vẽ đường thẳng b đi qua M và song song với đường thẳng a, ta được: Dùng bút màu vẽ đường thẳng c đi qua M và song song với đường thẳng a, ta được: Nhận xét: Hai đường thẳng b và c trùng nhau.

BÀI 10: TIÊN ĐỀ EUCLID TÍNH CHẤT CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG giải Toán 7 Tập 1 Trang 51 52 53 54 SGK Kết nối tri thức

Luyện tập 1 trang 52 Toán lớp 7 Tập 1: 

Phát biểu nào sau đây diễn đạt đúng nội dung của Tiên đề Euclid? ....

(1) Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với a là duy nhất.

(2) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. (3) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a. Lời giải: Phát biểu (1) diễn đạt đúng nội dung của Tiên đề Euclid.

2. Tính chất của hai đường thẳng song song

HĐ2 trang 52 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vẽ hai đường thẳng song song a, b. Kẻ đường thẳng c cắt đường thẳng a tại A và cắt đường thẳng b tại B. ....

Trên Hình 3.34: a) Em hãy đo một cặp góc so le trong rồi rút ra nhận xét; b) Em hãy đo một cặp góc đồng vị rồi rút ra nhận xét. Vẽ hai đường thẳng song song a, b. Kẻ đường thẳng c cắt đường thẳng a

Luyện tập 2 trang 53 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập (trang 53, 54)

Bài 3.17 trang 53 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3.18 trang 53 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3.19 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3.20 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 3.21 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 3.22 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1: Cho tam giác ABC. Vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với BC. Vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với AC. Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng a, bao nhiêu đường thẳng b? Vì sao? ....

Lời giải: Qua điểm A nằm ngoài đoạn BC, vẽ được duy nhất một đường thẳng song song với BC. Do đó ta chỉ có thể vẽ được 1 đường thẳng a. Qua điểm B nằm ngoài đoạn AC, vẽ được duy nhất một đường thẳng song song với AC. Do đó ta chỉ có thể vẽ được 1 đường thẳng b.

Bài 3.23 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn