Lời giải BÀI 5: LÀM QUEN VỚI SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN giải Toán 7 Tập 1 Trang 26 28 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 5: LÀM QUEN VỚI SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN giải Toán 7 Tập 1 Trang 26 28 SGK Kết nối tri thức

Mở đầu

Mở đầu trang 26 Toán lớp 7 Tập 1: 

Câu hỏi trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 1 trang 27 Toán lớp 7 Tập 1:

Luyện tập 2 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: 

Làm tròn số 3,14159 với độ chính xác 0,005. .... Lời giải Để kết quả làm tròn có độ chính xác 0,005, ta làm tròn số đến hàng phần trăm, được kết quả là: 3,14159 ≈ 3,14.

Vận dụng trang 28 Toán lớp 7 Tập 1:

Ước lượng kết quả phép tính 31,(81) . 4,9 bằng cách làm tròn hai thừa số đến hàng đơn vị.  Lời giải: Làm tròn hai thừa số đến hàng đơn vị, được kết quả lần lượt là: 32 và 5. Khi đó ước lượng kết quả phép tính là: 31,81.4,9≈32.5=160. Vậy kết quả của phép tính 31,(81) . 4,9 xấp xỉ 160.

Bài tập (trang 28)

Bài 2.1 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1:

 Trong các số thập phân sau, số nào là số thập phân hữu hạn? Số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn? 0,1; –1,(23); 11,2(3); –6,725. Lời giải: Số thập phân hữu hạn là: 0,1;  –6,725. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là: –1,(23); 11,2(3).

Bài 2.2 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: 

Sử dụng chu kì, hãy viết gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,010101… Lời giải: Ta thấy 01 được lặp lại mãi nên chu kì của số thập phân này là 01. Viết gọn ta được: 0,010101… = 0,(01).

Lời giải BÀI 5: LÀM QUEN VỚI SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN giải Toán 7 Tập 1 Trang 26 28 SGK Kết nối tri thức

Bài 2.3 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1:

 Tìm chữ số thập phân thứ năm của số 3,2(31) và làm tròn số 3,2(31) đến chữ số thập phân thứ năm. Lời giải: Ta có: 3,2(31) = 3,2313131… Do đó chữ số thập phân thứ năm của số 3,2(31) là 1. Vì chữ số ngay sau chữ số thập phân thứ năm của số đã cho là chữ số 3 < 5 nên làm tròn số 3,2(31) đến chữ số thập phân thứ năm được kết quả là: 3,23131.

Bài 2.4 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: 

Số 0,1010010001000010… (viết liên tiếp các số 10, 100, 1000, 10000, … sau dấu phẩy) có phải là số thập phân vô hạn tuần hoàn hay không? Lời giải: Số 0,1010010001000010… (viết liên tiếp các số 10, 100, 1000, 10000, … sau dấu phẩy) không phải là số thập phân vô hạn tuần hoàn do không tìm được chu kì của số đó.

Bài 2.5 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: 

Làm tròn số 3,14159… a) đến chữ số thập phân thứ ba;  b) với độ chính xác 0,005. Lời giải: a) Làm tròn số 3,14159… đến chữ số thập phân thứ ba được kết quả là 3,142 (do chữ số ngay sau chữ số ở hàng làm tròn là 5 ≥ 5). b) Làm tròn số 3,14159… với độ chính xác 0,005, tức là làm tròn số 3,14159... đến hàng phần trăm, ta được kết quả là 3,14 (do chữ số ngay số chữ số ở hàng làm tròn là 1 < 5).
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn