Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 57 SGK Kết nối tri thức


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 57 SGK Kết nối tri thức

Bài 8.8 trang 57 Toán lớp 7 Tập 2: 

Một túi đựng các tấm thẻ được ghi số 9; 12; 15; 18; 21; 24. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong túi. Chọn từ thích hợp (chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên) thay vào dấu “?” trong các câu sau: - Biến cố A: “Rút được thẻ ghi số là số chẵn” là biến cố ..?.. - Biến cố B: “Rút được thẻ ghi số chia hết cho 3” là biến cố ..?.. - Biến cố C: “Rút được thẻ ghi số chia hết cho 10” là biến cố ..?.. Lời giải: - Biến cố A: “Rút được thẻ ghi số là số chẵn” là biến cố ngẫu nhiên. - Biến cố B: “Rút được thẻ ghi số chia hết cho 3” là biến cố chắc chắn. - Biến cố C: “Rút được thẻ ghi số chia hết cho 10” là biến cố không thể.

Bài 8.9 trang 57 Toán lớp 7 Tập 2: 

Vuông và Tròn mỗi người gieo một con xúc xắc. Tính xác suất để a) Hiệu giữa số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6. b) Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đều bé hơn 7. Lời giải: a) Số chấm cao nhất xuất hiện trong các mặt của con xúc xắc là 6, thấp nhất là 1 nên hiệu số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc cao nhất là 5. Do đó biến cố “Hiệu giữa số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6” là biến cố không thể nên xác suất của biến cố này bằng 0. b) Số chấm cao nhất xuất hiện trong các mặt của con xúc xắc là 6 nên biến cố “Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đều bé hơn 7” là biến cố chắc chắn, do đó xác suất của biến cố này bằng 1.

Bài 8.10 trang 57 Toán lớp 7 Tập 2:

 Trong một chiếc hộp có 15 quả cầu màu xanh, 15 quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu từ trong hộp. Xét hai biến cố sau: A: “Lấy được quả cầu màu đỏ” và B: “Lấy được quả cầu màu xanh”. a) Hai biến cố A và B có đồng khả năng không? Vì sao? b) Tìm xác suất của biến cố A và biến cố B. Lời giải: a) Do số quả cầu màu đỏ và số quả cầu màu xanh ở trong hộp bằng nhau nên biến cố A và biến cố B đồng khả năng. b) Do biến cố A và biến cố B đồng khả năng nên xác suất của biến cố A bằng xác suất biến cố B và bằng 

Bài 8.11 trang 57 Toán lớp 7 Tập 2: 

Chọn ngẫu nhiên một số trong bốn số 11; 12; 13; 14. Tìm xác suất để a) Chọn được số chia hết cho 5. b) Chọn được số có hai chữ số. c) Chọn được số nguyên tố. d) Chọn được số chia hết cho 6. Lời giải: a) Trong 4 số 11; 12; 13; 14 không có số nào chia hết cho 5 nên xác suất để chọn được số chia hết cho 5 bằng 0. b) 4 số 11; 12; 13; 14 đều là các số có hai chữ số nên xác suất để chọn được số có hai chữ số bằng 1. c) Trong 4 số 11; 12; 13; 14 có 2 số nguyên tố là 11 và 13 nên xác suất để chọn được số nguyên tố là 24=12. d) Trong 4 số 11; 12; 13; 14 có số 12 chia hết cho 6 nên xác suất để chọn được số chia hết cho 6 là 

Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG giải Toán 7 Tập 2 Trang 57 SGK Kết nối tri thức.

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn