Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 giải toán 7 Tập 1 Trang 86 87 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 giải toán 7 Tập 1 Trang 86 87 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 86 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 2 trang 86 Toán lớp 7 Tập 1: 

Quan sát Hình 1, biết d // h. Hãy kể tên một số cặp góc bằng nhau có trong Hình 1. Quan sát Hình 1, biết d // h Hãy kể tên một số cặp góc bằng nhau Lời giải: Quan sát Hình 1, biết d // h Hãy kể tên một số cặp góc bằng nhau

Bài 3 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 5 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1: 

Quan sát Hình 4. Chứng minh rằng: a) AB // CD và EF // CD. b) AB // EF. Quan sát Hình 4 Bài 5 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1 Lời giải: a) Vì AB ⊥ BC; CD ⊥ BC nên AB // CD (cùng vuông góc với BC). Vì EF ⊥ DE; CD ⊥ DE nên EF // CD (cùng vuông góc với DE). Vậy AB // CD và EF // CD. b) Vì AB // CD và EF // CD nên AB // EF (cùng song song với CD). Vậy AB // EF.

Bài 6 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 7 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 8 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng n. Vẽ đường thẳng d cắt đường thẳng m tại điểm I. a) Hỏi nếu d // n thì điều này có trái với tiên đề Euclid không? b) Sử dụng kết quả của câu a để chứng minh d cắt n. Lời giải: a) Theo tiên đề Euclid, ta có: Qua điểm I nằm ngoài đường thẳng n, ta chỉ xác định được một đường thẳng m song song với đường thẳng n. Do đó, đường thẳng d đi qua điểm I nên đường thẳng d không thể song song với đường thẳng n. Vậy nếu d // n thì điều này trái với tiên đề Euclid. b) Từ kết quả câu a: Điểm d không thể song song với đường thẳng n. Mặt khác, đường thẳng m đi qua điểm I nhưng đường thẳng n không đi qua điểm I nên hai đường thẳng d và n không trùng nhau. Do đó, đường thẳng d cắt đường thẳng n.

Bài 9 trang 87 Toán lớp 7 Tập 1: 

Qua điểm O là chốt xoay của một cái kéo, kẻ hai đường thẳng xOy và zOt lần lượt song song với hai lưỡi kéo (Hình 7). Tìm các góc kề bù và các góc đối đỉnh có trong hình vừa vẽ. Qua điểm O là chốt xoay của một cái kéo, kẻ hai đường thẳng xOy và zOt

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 giải toán 7 Tập 1 Trang 86 87 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn