Lời giải BÀI 1: SỐ VÔ TỈ CĂN BẬC HAI SỐ HỌC giải toán 7 Tập 1 Trang 30 31 32 34 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 1: SỐ VÔ TỈ CĂN BẬC HAI SỐ HỌC giải toán 7 Tập 1 Trang 30 31 32 34 SGK Chân trời sáng tạo

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 30 Toán lớp 7 Tập 1: 

Có số hữu tỉ nào bình phương bằng 2 hay không? .... Lời giải: Không có số hữu tỉ nào bình phương lên bằng 2.

1. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Khám phá 1 trang 30 Toán lớp 7 Tập 1: 

        

Thực hành 1 trang 31 Toán lớp 7 Tập 1: 

  Vận dụng 1 trang 31 Toán lớp 7 Tập 1: 

2. Số vô tỉ

Khám phá 2 trang 31 Toán lớp 7 Tập 1:

Cho hai hình vuông ABCD và AMBN như hình bên. Cho biết cạnh AM = 1dm. - Em hãy cho biết diện tích hình vuông ABCD gấp mấy lần diện tích hình vuông AMBN. - Tính diện tích hình vuông ABCD. - Hãy biểu diễn diện tích hình vuông ABCD theo độ dài đoạn AB. Cho hai hình vuông ABCD và AMBN như hình bên Lời giải: - Ta thấy diện tích hình vuông AMBN bằng 2 lần diện tích tam giác ANB và diện tích hình vuông ABCD bằng 4 lần diện tích tam giác ANB. Do đó, diện tích hình vuông ABCD gấp 2 lần diện tích hình vuông AMBN. - Diện tích hình vuông AMBN là: 1.1 = 1 (dm2) Do diện tích hình vuông ABCD gấp 2 lần diện tích hình vuông AMBN nên diện tích hình vuông ABCD là 2 dm2. - Diện tích hình vuông ABCD là: S = AB.AB = AB2 (đơn vị diện tích).

Thực hành 2 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1:

Hoàn thành các phát biểu sau: a) Số a = 5,123 là một số thập phân hữu hạn nên a là số .?. b) Số b = 6,15555…. = 6, 1(5) là một số thập phân vô hạn tuần hoàn nên b là số .?. c) Người ta chứng minh được π=3,14159265... là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Vậy π là số .?. d) Cho biết số c = 2,23606… là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Vậy c là số .?. Lời giải: a) Số a = 5,123 là một số thập phân hữu hạn nên a là số hữu tỉ. b) Số b = 6,15555…. = 6, 1(5) là một số thập phân vô hạn tuần hoàn nên b là số hữu tỉ. c) Người ta chứng minh được π=3,14159265... là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Vậy π là số vô tỉ. d) Cho biết số c = 2,23606… là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Vậy c là số vô tỉ.

3. Căn bậc hai số học

Khám phá 3 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành 3 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1:

Vận dụng 2 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: 

Tính độ dài cạnh của một mảnh đất hình vuông có diện tích là 169m2.

4. Tính căn bậc hai số học bằng máy tính cầm tay

Khám phá 4 trang 33 Toán lớp 7 Tập 1:

a) Sử dụng máy tính cầm tay bấm liên tiếp các nút Sử dụng máy tính cầm tay bấm liên tiếp các nút Em hãy đọc kết quả x trên màn hình rồi tính x2. b) Sử dụng máy tính cầm tay bấm liên tiếp các nút Sử dụng máy tính cầm tay bấm liên tiếp các nút Em hãy đọc kết quả x trên màn hình rồi tính x2. Lời giải: a) Kết quả x trên màn hình là 5. Khi đó, x2 = 52 = 25 b) Kết quả x trên màn hình là 1,414213562. Khi đó, x2 = 1,9999999999.

Thực hành 4 trang 33 Toán lớp 7 Tập 1:

Vận dụng 3 trang 33 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập

Bài 1 trang 33 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2 trang 33 Toán lớp 7 Tập 1:

   

Bài 3 trang 33 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 4 trang 33 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 5 trang 34 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 6 trang 34 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bác Thu thuê thợ lát gạch một cái sân hình vuông hết tất cả là 10 125 000 đồng. Cho biết chi phí cho 1 m2 (kể cả công thợ và vật liệu) là 125 000 đồng. Hãy tính chiều dài của cái sân. Lời giải: Diện tích cái sân là: 10 125 000:125 000 = 81 (m2) Vì cái sân có hình vuông nên chiều dài cái sân là: 9 (m) Vậy chiều dài cái sân là 9m.

Bài 7 trang 34 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 8 trang 34 Toán lớp 7 Tập 1:

Lời giải BÀI 1: SỐ VÔ TỈ CĂN BẬC HAI SỐ HỌC giải toán 7 Tập 1 Trang 30 31 32 34 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn