Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3 giải toán 7 Tập 1 Trang 66 67 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3 giải toán 7 Tập 1 Trang 66 67 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 66 Toán lớp 7 Tập 1:

 Một hình khối gồm 14 hình lập phương gắn kết với nhau như Hình 1. Mỗi hình lập phương có cạnh 1 cm. Hãy tính thể tích của hình khối này. Một hình khối gồm 14 hình lập phương gắn kết với nhau như Hình 1 Lời giải: Thể tích của mỗi hình lập phương có cạnh 1 cm là: 13 = 1 (cm3) Thể tích hình khối gồm 14 hình lập phương gắn kết với nhau là: 1 . 14 = 14 (cm3) Vậy thể tích hình khối gồm 14 hình lập phương gắn kết với nhau là 14 cm3.

Bài 2 trang 66 Toán lớp 7 Tập 1: 

Một bể cá hình hộp chữ nhật với kích thước mặt đáy là 5 dm và 12 dm, có mực nước là 7 dm. Người ta đổ vào đó một lượng cát (có độ thấm nước không đáng kể) thì thấy mực nước dâng thêm 1,5 dm và ngập cát đổ vào. Tính thể tích của lượng cát. Lời giải: Thể tích lượng nước ban đầu là: 5 . 12 . 7 = 420 (dm3) Chiều cao mực nước sau khi đổ cát vào bể là: 7 + 1,5 = 8,5 (dm) Thể tích lượng cát và nước (sau khi đổ cát vào) là: 5 . 12 . 8,5 = 510 (dm3) Thể tích của lượng cát là: 510 – 420 = 90 (dm3) Vậy thể tích của lượng cát là 90 dm3.

Bài 3 trang 66 Toán lớp 7 Tập 1: 

Một khuôn đúc bê tông có kích thước như Hình 2. Bể dày các mặt bên của khuôn là 1,2 cm. Bề dày mặt đáy của khuôn là 1,9 cm. Thể tích của khối bê tông được khuôn này đúc ra là bao nhiêu xăngtimét khối? Một khuôn đúc bê tông có kích thước như Hình 2 Lời giải: Thể tích của hình hộp chữ nhật bao quanh khối bê tông là: 23 . 13 . 11 = 3 289 (cm3) Phần bên trong của khối bê tông có dạng hình hộp chữ nhật có: + Chiều dài: 23 – 2 . 1,2 = 20,6 (cm) + Chiều rộng: 13 – 2 . 1,2 = 10,6 (cm) + Chiều cao: 11 – 1,9 = 9,1 (cm). Thể tích phần bên trong của khối bê tông là: 20,6 . 10,6 . 9,1 = 1 987,076 (cm3) Thể tích của khối bê tông được khuôn này đúc ra là: 3 289 – 1 987,076 = 1 310,924 (cm3). Vậy thể tích của khối bê tông được khuôn này đúc ra là 1 310,924 cm3.

Bài 4 trang 66 Toán lớp 7 Tập 1: 

Phần bên trong của một cái khuôn làm bánh có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông cạnh 20 cm, chiều cao 5 cm (Hình 3). Người ta dự định sơn phần bên trong bằng loại sơn đủ bao phủ được 100 m2 thì sơn được bao nhiêu cái khuôn làm bánh? Phần bên trong của một cái khuôn làm bánh có dạng hình hộp chữ nhật Lời giải: Đổi: 100 m2 = 1 000 000 cm2. Diện tích xung quanh của cái khuôn làm bánh là: 20 . 4 . 5 = 400 (cm2) Diện tích đáy của cái khuôn làm bánh là: 202 = 400 (cm2) Diện tích các mặt cần sơn là: 400 + 400 = 800 (cm2) Với loại sơn đủ bao phủ được 100 m2 thì sơn được số cái khuôn làm bánh là: 1 000 000 : 800 = 1 250 (cái) Vậy với loại sơn đủ bao phủ được 100 m2 thì sơn được 1 250 cái khuôn làm bánh

Bài 5 trang 66 Toán lớp 7 Tập 1: 

Một ngôi nhà có kích thước như Hình 4. a) Tính thể tích của ngôi nhà. b) Biết rằng 1 l sơn bao phủ được 4 m2 tường. Hỏi phải cần ít nhất bao nhiêu lít sơn để sơn phủ được tường mặt ngoài ngôi nhà (không sơn cửa)? Biết tổng diện tích các cửa là 9 m2. Một ngôi nhà có kích thước như Hình 4 Lời giải: Đơn vị các kích thước của ngôi nhà trong hình vẽ bị sai. Sửa lại các kích thước của ngôi nhà đều có đơn vị là mét.

Bài 6 trang 67 Toán lớp 7 Tập 1: 

Các hình hộp chữ nhật trong Hình 5 có cùng số đo thể tích. Em hãy tìm các kích thước còn thiếu. Các hình hộp chữ nhật trong Hình 5 có cùng số đo thể tích Lời giải: Các hình hộp chữ nhật trong Hình 5 có cùng số đo thể tích và đều bằng: 12 . 2 . 12 = 288 (cm3) Chiều cao của hình hộp chữ nhật thứ nhất là: 288 : (8 . 8) = 4,5 (cm) Chiều cao của hình hộp chữ nhật thứ hai là: 288 : (4 . 4) = 18 (cm) Cạnh còn lại của đáy của hình hộp chữ nhật thứ ba là: 288 : (8 . 6) = 6 (cm) Chiều cao của hình hộp chữ nhật thứ tư là: 288 : (12 . 9) = (cm).

Bài 7 trang 67 Toán lớp 7 Tập 1: 

Tạo lập hình lăng trụ đứng có chiều cao 2,5 cm, đáy là hình thoi có cạnh 3 cm và một góc 60o. Lời giải: Tạo lập hình lăng trụ đứng tứ giác có chiều cao 2,5 cm, đáy là hình thoi cạnh 3 cm và một góc 60o như sau: - Vẽ bốn hình chữ nhật và hai hình thoi với kích thước như hình vẽ sau. Tạo lập hình lăng trụ đứng có chiều cao 2,5 cm - Gấp các cạnh BH, CI và DK sao cho cạnh AG trùng với A’G’, - Gấp cạnh BC sao cho cạnh AB trùng với BE, cạnh CD trùng với CF, cạnh EF trùng với DA’. - Gấp cạnh HI sao cho cạnh GH trùng với HM, cạnh IN trùng với IK, cạnh MN trùng với KG’. Khi đó, ta được hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.GHIK có chiều cao 2,5 cm, đáy là hình thoi có cạnh 3 cm và một góc 60o (như hình vẽ). Tạo lập hình lăng trụ đứng có chiều cao 2,5 cm

Bài 8 trang 67 Toán lớp 7 Tập 1: 

Hãy nêu các bước tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác trong Hình 6. Hãy nêu các bước tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác trong Hình 6 Lời giải: Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác có đáy là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 5 cm và 12 cm; chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác là 4 cm như sau: - Vẽ ba hình chữ nhật và hai hình tam giác với kích thước như hình vẽ sau. Hãy nêu các bước tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác trong Hình 6 - Gấp các cạnh BN và CP sao cho cạnh AM trùng với A’M’. - Gấp cạnh BC sao cho cạnh AB trùng với BD, cạnh CD trùng với CA’. - Gấp cạnh NP sao cho cạnh MN trùng với NQ, cạnh PQ trùng với PM’. Khi đó, ta được hình lăng trụ đứng tam giác ABC.MNP như Hình 6. Hãy nêu các bước tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác trong Hình 6

Bài 9 trang 67 Toán lớp 7 Tập 1:

 Người ta cắt một tấm bìa để tạo lập một lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều với kích thước như Hình 7. Hãy cho biết độ dài các cạnh đáy và chiều cao của hình lăng trụ đứng. Người ta cắt một tấm bìa để tạo lập một lăng trụ đứng Lời giải: Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều nên độ dài tất cả các cạnh đáy bằng nhau và đều bằng 3 cm. Chiều cao của hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều là 7 cm. Vậy hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều có độ dài mỗi cạnh đáy đều bằng 3 cm và chiều cao là 7 cm.

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3 giải toán 7 Tập 1 Trang 66 67 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn