Lời giải BÀI 3: LÀM TRÒN SỐ VÀ ƯỚC LƯỢNG KẾT QUẢ giải toán 7 Tập 1 Trang 39 40 41 42 43 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 3: LÀM TRÒN SỐ VÀ ƯỚC LƯỢNG KẾT QUẢ giải toán 7 Tập 1 Trang 39 40 41 42 43 SGK Chân trời sáng tạo

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 39 Toán lớp 7 Tập 1:

 Làm tròn số thực có giống với làm tròn số thập phân không? .... Lời giải: Làm tròn số thực về cơ bản giống với làm tròn số thập phân.

1. Làm tròn số

Khám phá 1 trang 39 Toán lớp 7 Tập 1:

       

Thực hành 1 trang 40 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vận dụng 1 trang 40 Toán lớp 7 Tập 1:

Tính chu vi một cái bánh xe có bán kính 65cm và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Lời giải: Chu vi bánh xe có bán kính là 65 cm là: S = 2.r.π=2.65.π = 408,407045 (cm) Ta đi làm tròn số 408,407045… đến hàng đơn vị. Nhận thấy chữ số hàng phần mười là 4 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng đơn vị và bỏ đi các chữ số ở phần thập phân. Do đó, làm tròn 408,407045… đến hàng đơn vị ta thu được kết quả là 408. Vậy chu vi bánh xe gần bằng 408cm.

2. Làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước

Khám phá 2 trang 40 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành 2 trang 41 Toán lớp 7 Tập 1:

a) Hãy làm tròn số  với độ chính xác d = 0,005. b) Hãy làm tròn số -634 755 với độ chính xác d = 70. Lời giải: a) Do độ chính xác đến hàng phần nghìn nên ta làm tròn số 1,73205… đến hàng phần trăm. Nhận thấy chữ số hàng phần nghìn là 2 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng phần trăm và bỏ đi các chữ số đằng sau nó. Khi đó, làm tròn số 1,73205… đến hàng phần trăm ta thu được kết quả là 1,73 với độ chính xác 0,005. b) Do đọ chính xác đến hàng chục nên ta làm tròn số -634 755 đến hàng trăm. Vì chữ số hàng chục là 5 nên ta phải cộng thêm chữ số hàng trăm 1 đơn vị và thay thế chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bởi các số 0. Vậy làm tròn -634 755 đến hàng trăm ta được kết quả là -634 800 với độ chính xác là 70.

Vận dụng 3 trang 41 Toán lớp 7 Tập 1: 

Một chiếc ti vi có đường chéo dài 32 inch, hãy tính độ dài đường chéo của tivi này theo đơn vị cm với độ chính xác d = 0,05 (cho biết 1 inch ≈ 2,54cm). Lời giải: Độ dài đường chéo của chiếc tivi theo đơn vị cm là: 32.2,54 = 81,28 (cm). Vì độ chính xác đến hàng phần trăm nên ta sẽ làm tròn kết quả đến hàng phần mười. Nhận thấy chữ số ở hàng phần trăm là số 8 > 5 nên chữ số hàng phần mười phải cộng thêm một đơn vị. Các chữ số sau hàng phần mười ta bỏ đi. Khi đó, làm tròn 81,28 đến hàng phần mười ta được kết quả là 81,3, độ chính xác 0,05. Vậy độ dài đường chéo của chiếc tivi này xấp xỉ 81,3 cm.

3. Ước lượng các phép tính

Thực hành 3 trang 41 Toán lớp 7 Tập 1: 

Hãy ước lượng kết quả các phép tính sau: a) 6121.99; b) 922,11.59,38; c) (-551).8314. Lời giải: a) 6121.99 Làm tròn số 6121 đến hàng chục ta được số 6120; làm tròn số 99 đến hàng chục ta được số 100. Khi đó,  Vậy kết quả gần với 612 000. b) 922,11.59,38 Làm tròn số 922,11 đến hàng chục ta được số 920; làm tròn số 59,38 đến hàng chục ta được số 60 Khi đó, . Vậy kết quả gần với 55 200. c) (-551).8314. Làm tròm -551 đến hàng chục ta được kết quả là -550; làm tròn 8314 đến hàng chục ta được kết quả là 8310. Khi đó, . Vậy kết quả gần với -4570500.

Vận dụng 4 trang 41 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập (trang 42)

Bài 1 trang 42 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 2 trang 42 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 3 trang 42 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 42 Toán lớp 7 Tập 1:

Dân số của Việt Nam tính đến ngày 20/01/2021 là 97 800 744 người (nguồn: https://danso.ogr/viet-nam).Hãy làm tròn số này đến hàng triệu. Lời giải: Ta gạch dưới chân chữ số hàng triệu 97 800 744 Nhận thấy chữ số hàng trăm nghìn là 8 > 5 nên chữ số hàng triệu của chúng ta phải cộng thêm một đơn vị. Ta thay các chữ số hàng trăm nghìn; hàng chục nghìn; hàng nghìn; hàng trăm; hàng chục; hàng đơn vị bằng các số 0. Vậy dân số Việt Nam tính đến ngày 20/01/2021 khi làm tròn đến hàng triệu là 98 000 000.

Bài 5 trang 42 Toán lớp 7 Tập 1:

Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 12 870 506 lượt khách (nguồn https:// vietnamtourism.gov.vn). Hãy làm tròn số này đến hàng trăm. Lời giải: Ta gạch dưới chân chữ số hàng trăm 12 870 506 Nhận thấy chữ số hàng chục là 0 < 5 nên chữ số hàng trăm ta giữu nguyên. Ta thay các chữ số hàng chục; hàng đơn vị bằng các số 0. Vậy tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019 khi làm tròn đến hàng trăm là 12 870 500.

Bài 6 trang 42 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho biết 1 inch ≈ 2,54cm. Tính độ dài đường chéo bằng đơn vị cm của một màn hình 32 inch và làm tròn đến hàng phần mười. Lời giải: Độ dài đường chéo của chiếc tivi theo đơn vị cm là: 32.2,54 = 81,28 (cm). Ta làm tròn kết quả đến hàng phần mười. Nhận thấy chữ số ở hàng phần trăm là số 8 > 5 nên chữ số hàng phần mười phải cộng thêm một đơn vị. Các chữ số sau hàng phần mười ta bỏ đi. Khi đó, làm tròn 81,28 đến hàng phần mười ta được kết quả là 81,3. Vậy độ dài đường chéo của một màn hình 32 inch xấp xỉ 81,3 cm. Bài 7 trang 42 Toán lớp 7 Tập 1: Một hãng hàng không quốc tế quy định mỗi hành khách được mang hai va li không tính cước, mỗi va li cân nặng không vượt quá 23kg. Hỏi với va li cân nặng 50,99 pound sau khi quy đổi sang ki – lô – gam và làm tròn đến hàng đơn vị thì có vượt quá quy định về khối lượng không? (Cho biết 1 pound ≈ 0,45359237 kg). Lời giải: Khối lượng vali 50,99 pound theo đơn vị ki – lô – gam là: 50,99.0,45359237 = 23,12867… Ta làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Nhận thấy chữ số hàng phần mười là số 1 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng đơn vị và bỏ đi phần thập phân. Vậy làm tròn 23,12867… đến hàng đơn vị ta được kết quả 23. Vậy khối lượng vali khi làm tròn không vượt quá khối lượng quy định.

Lời giải BÀI 3: LÀM TRÒN SỐ VÀ ƯỚC LƯỢNG KẾT QUẢ giải toán 7 Tập 1 Trang 39 40 41 42 43 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn