Lời giải BÀI 1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT HÌNH LẬP PHƯƠNG giải toán 7 Tập 1 Trang 47 48 49 50 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT HÌNH LẬP PHƯƠNG giải toán 7 Tập 1 Trang 47 48 49 50 SGK Chân trời sáng tạo

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 47 Toán lớp 7 Tập 1:

Quan sát những đồ vật sau đây (hộp quà, các thùng giấy, khối vuông rubik, con xúc xắc, thùng chứa hàng) và cho biết những đồ vật đó có dạng hình gì. .... Quan sát những đồ vật sau đây (hộp quà, các thùng giấy, khối vuông rubik, con xúc xắc, thùng chứa hàng) Lời giải: Để trả lời câu hỏi này, ta đi tìm hiểu mục I và mục II trang 47 và 48.

1. Hình hộp chữ nhật

Khám phá 1 trang 47 Toán lớp 7 Tập 1: 

Hình nào dưới đây có sáu mặt đều là hình chữ nhật? Hình nào dưới đây có sáu mặt đều là hình chữ nhật Lời giải: - Hình 1a) có 6 mặt đều là hình thang. - Hình 1b) có 6 mặt đều là hình chữ nhật. Hình 1c) có 5 mặt, trong đó 3 mặt là hình chữ nhật và 3 mặt là hình tam giác. Vậy hình 1b) có 6 mặt đều là hình chữ nhật.

Thực hành 1 trang 48 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành 2 trang 48 Toán lớp 7 Tập 1:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 4) có AD = 8 cm, DC = 5 cm, DH = 6,5 cm. Tính độ dài các cạnh AB, FG, AE. .... Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 4) có AD = 8 cm, DC = 5 cm, DH = 6,5 cm Lời giải: Ta có: ABCD.EFGH là hình hộp chữ nhật. Khi đó, + ABCD là hình chữ nhật nên AB = DC = 5 cm, BC = AD = 8 cm. + BCGF là hình chữ nhật nên FG = BC = 8 cm. + AEHD là hình chữ nhật nên AE = DH = 6,5 cm. Vậy độ dài các cạnh AB = 5 cm, FG = 8 cm, AE = 6,5 cm.

2. Hình lập phương

Khám phá 2 trang 48 Toán lớp 7 Tập 1:

Vật nào sau đây có tất cả các mặt đều có dạng hình vuông? .... Vật nào sau đây có tất cả các mặt đều có dạng hình vuông Lời giải: - Hình 5a) là hình viên gạch có tất cả các mặt đều có dạng hình chữ nhật. - Hình 5b) là hình khối rubik có tất cả các mặt đều có dạng hình vuông. Vậy khối rubik có tất cả các mặt đều có dạng hình vuông.

Thực hành 3 trang 49 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vận dụng trang 49 Toán lớp 7 Tập 1:

Trong tấm bìa ở Hình 9, tấm bìa nào gấp được hình hộp chữ nhật, tấm bìa nào gấp được hình lập phương? .... Trong tấm bìa ở Hình 9, tấm bìa nào gấp được hình hộp chữ nhật Lời giải: Hình 9a) tấm bìa gồm các hình vuông, khi gấp lại sẽ tạo thành hình lập phương. Hình 9b) tấm bìa gồm các hình chữ nhật, khi gấp lại sẽ tạo thành hình hộp chữ nhật.

Bài tập

Bài 1 trang 49 Toán lớp 7 Tập 1:

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 10). a) Nêu các cạnh và đường chéo..... Quan sát hình hộp chữ nhật Bài 1 trang 49 Toán lớp 7 Tập 1 a) Nêu các cạnh và đường chéo. b) Nêu các góc ở đỉnh B và đỉnh C. c) Kể tên những cạnh bằng nhau.

Bài 2 trang 49 Toán lớp 7 Tập 1: 

Quan sát hình lập phương EFGH.MNPQ (Hình 11). a) Biết MN = 3 cm. Độ dài các cạnh EF, NF bằng bao nhiêu? b) Nêu tên các đường chéo của hình lập phương. Quan sát hình lập phương Bài 2 trang 49 Toán lớp 7 Tập 1 Lời giải: a) Ta có EFGH.MNPQ là hình lập phương. Khi đó, MNFE là hình vuông nên EF = NF = MN = 3 cm. Vậy độ dài EF = NF = 3 cm. b) Các đường chéo của hình lập phương là: EP, FQ, GM, HN.

Bài 3 trang 50 Toán lớp 7 Tập 1:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương? .... Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương Lời giải: Hình 12a có các mặt đều là hình chữ nhật và có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 10 cm; 8 cm và 3 cm. Do đó, hình 12a là hình hộp chữ nhật. Hình 12b có các mặt đều là hình chữ nhật và có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 12 cm; 4 cm và 3 cm. Do đó, hình 12b là hình hộp chữ nhật. Hình 12c có các mặt đều là hình vuông và có độ dài một cạnh là 6 cm. Do đó, hình 12c là hình lập phương. Vậy hình 12a và 12b là hình hộp chữ nhật; hình 12c là hình lập phương.

Bài 4 trang 50 Toán lớp 7 Tập 1:

Trong hai tấm bìa ở các Hình 13b và Hình 13c, tấm bìa nào có thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a? Trong hai tấm bìa ở các Hình 13b và Hình 13c Lời giải: Hình 13a là hình hộp chữ nhật có chiều dài 3 cm, chiều rộng 1 cm và chiều cao 4 cm. * Hình 13b: Trong hai tấm bìa ở các Hình 13b và Hình 13c Khi gấp bìa lại thì: - Chiều dài của hình chữ nhật 1 trùng với chiều dài của hình chữ nhật 4. Hình chữ nhật 1 hình chữ nhật 4 là hình nào - Hai chiều rộng của hình chữ nhật 1 trùng với chiều dài của hai hình chữ nhật 2 và 3. Do đó, tấm bìa hình 13b có thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a. * Hình 13c: Trong hai tấm bìa ở các Hình 13b và Hình 13c Khi gấp bìa lại thì: - Chiều dài của hình chữ nhật 1 trùng với chiều dài của hình chữ nhật 4. - Hai chiều rộng của hình chữ nhật 1 không trùng với chiều chiều dài của hai hình chữ nhật 2 và 3 (chiều rộng của hình chữ nhật 1 là 2 cm, chiều dài của mỗi hình chữ nhật 2 và 3 là 3 cm). Do đó, tấm bìa hình 13c không thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a. Vậy trong hai tấm bìa ở các Hình 13b và Hình 13c, tấm bìa Hình 13b có thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a.

Lời giải BÀI 1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT HÌNH LẬP PHƯƠNG giải toán 7 Tập 1 Trang 47 48 49 50 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn