Lời giải BÀI 4 ĐỊNH LÍ giải toán 7 Tập 1 Trang 105 106 107 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 4 ĐỊNH LÍ giải toán 7 Tập 1 Trang 105 106 107 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 105 Toán lớp 7 Tập 1:

 Bạn Ánh vẽ hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c (Hình 48) và khẳng định với bạn Ngân rằng: “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì hai đường thẳng đó song song với nhau”. Bạn Ánh vẽ hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c (Hình 48) Câu khẳng định có dạng “Nếu … thì …” trong toán học được gọi là gì? Lời giải: Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau: Câu khẳng định có dạng “Nếu … thì …” trong toán học được gọi là một định lí.

1. Định lí

Hoạt động 1 trang 105 Toán lớp 7 Tập 1:  

Hoạt động 2 trang 105 Toán lớp 7 Tập 1: 

Xét khẳng định “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì hai đường thẳng đó song song với nhau”, ta thấy: Khẳng định này được phát biểu ở dạng “Nếu … thì …”. Trong khẳng định đó, hãy nêu: - Phần nằm giữa hai từ “Nếu” và từ “thì”; - Phần nằm sau từ “thì”. Lời giải: - Phần nằm giữa hai từ “Nếu” và từ “thì” là “hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác”; - Phần nằm sau từ “thì” là “hai đường thẳng đó song song với nhau”.

Luyện tập 1 trang 106 Toán lớp 7 Tập 1: 

Viết giả thiết và kết luận của định lí: “Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong số các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng a, b song song với nhau”. Lời giải: - Giả thiết: một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong số các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau. - Kết luận: hai đường thẳng a, b song song với nhau.

2. Chứng minh định lí

Hoạt động 3 trang 106 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho định lí: “Nếu hai góc đối đỉnh thì hai góc đó bằng nhau”. a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên. b) Viết giả thiết và kết luận của định lí trên. c) Chứng tỏ định lí trên là đúng. Lời giải: a) Giả sử hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại điểm O. Khi đó, hai góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh. Ta có hình vẽ sau: Vẽ hình minh họa nội dung định lí Nếu hai góc đối đỉnh thì hai góc đó bằng nhau

Luyện tập 2 trang 107 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài tập (trang 107)

Bài 1 trang 107 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận cho mỗi định lí sau: a) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại. b) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau. c) Nếu hai đường thẳng cùng đi qua một điểm và cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì hai đường thẳng đó trùng nhau. Lời giải: a) Định lí “Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại”. Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận cho mỗi định lí sau Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận cho mỗi định lí sau b) Định lí “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau”. Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận cho mỗi định lí sau Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận cho mỗi định lí sau c) Định lí “Nếu hai đường thẳng cùng đi qua một điểm và cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì hai đường thẳng đó trùng nhau”. Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận cho mỗi định lí sau Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận cho mỗi định lí sau

Bài 2 trang 107 Toán lớp 7 Tập 1:

 Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì hai đường thẳng đó song song với nhau”. a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên. b) Viết giả thiết, kết luận của định lí trên. c) Chứng minh định lí trên. Lời giải: Định lí “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì hai đường thẳng đó song song với nhau”. a) Ta có hình vẽ: Cho định lí: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì hai đường thẳng đó song song với nhau b) Giả thiết, kết luận của định lí: Cho định lí: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì hai đường thẳng đó song song với nhau

Lời giải BÀI 4 ĐỊNH LÍ giải toán 7 Tập 1 Trang 105 106 107 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn