Lời giải BÀI 1: SỐ VÔ TỈ CĂN BẬC HAI SỐ HỌC giải Toán 7 Tập 1 Trang 33 34 35 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 1: SỐ VÔ TỈ CĂN BẬC HAI SỐ HỌC giải Toán 7 Tập 1 Trang 33 34 35 SGK Cánh diều

1. Số vô tỉ

Hoạt động 1 trang 33 Toán lớp 7 Tập 1: 

       

Luyện tập 1 trang 33 Toán lớp 7 Tập 1: 

 Phát biểu “Mỗi số vô tỉ đều không thể là số hữu tỉ” là đúng hay sai? Vì sao? Lời giải: Phát biểu trên là đúng vì mỗi số vô tỉ đều được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn, còn các số hữu tỉ thì được viết dưới dạng các số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Do vậy nếu một số là vô tỉ thì số đó không thể là số hữu tỉ.

Lời giải BÀI 1: SỐ VÔ TỈ CĂN BẬC HAI SỐ HỌC giải Toán 7 Tập 1 Trang 33 34 35 SGK Cánh diều

2. Căn bậc hai số học

Hoạt động 2 trang 33 Toán lớp 7 Tập 1: 

Tính: a) 32 b) (0,4)2 Lời giải: a) 32 = 3.3 = 9 b) (0,4)2 = 0,4.0,4 = 0, 16

Luyện tập 2 trang 34 Toán lớp 7 Tập 1:

Hoạt động 3 trang 34 Toán lớp 7 Tập 1:

 Ta có thể tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai số học của một số dương bằng máy tính cầm tay

Bài tập (trang 35)

Bài 1 trang 35 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2 trang 35 Toán lớp 7 Tập 1: 

Chứng tỏ rằng: a) Số 0,8 là căn bậc hai số học của số 0,64;  b) Số –11 không phải căn bậc hai số học của số 121. c) Số 1,4 là căn bậc hai số học của số 1,96 nhưng số –1,4 không phải căn bậc hai số học của số 1,96. Lời giải: a) Ta có: (0,8)2 = 0,8.0,8 = 0,64 và 0,8 > 0 nên số 0,8 là căn bậc hai số học của số 0,64. b) Ta có: (–11)2 = (–11).(–11) = 121 nhưng –11 < 0 nên số –11 không là căn bậc hai số học của số 121. c) Ta có: (1,4)2 = 1,4.1,4 = 1,96 và 1,4 > 0 nên số 1,4 là căn bậc hai số học của số 1,96. (–1,4)2 = (–1,4).(–1,4) = 1,96 nhưng –1,4 < 0 nên số –1,4 không là căn bậc hai số học của số 1,96.

Bài 3 trang 35 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 4 trang 35 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 5 trang 35 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn