Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 87 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 87 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hành trang 87, 88 Toán lớp 6 Tập 2: 

Em đã tưởng tượng gì về công việc của mình trong tương lai?   Em có muốn biết ước mơ về công việc trong tương lai của các bạn trong lớp không? Hãy cùng các bạn chia sẻ những ước mơ đó nhé! Đầu tiên, hãy chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm sẽ thực hiện điều tra độc lập và chia sẻ lại dữ liệu của nhóm mình với các nhóm khác sau khi hoàn thành. Bước 1. THU THẬP DỮ LIỆU (1) Mỗi nhóm lập phiếu hỏi (theo mẫu phiếu như hình bên).  Em có thể lựa chọn một danh sách công việc khác để phù hợp với các bạn trong lớp mình.  (2) Phát phiếu hỏi cho các bạn trong nhóm để thu thập dữ liệu.  Bước 2. LẬP BẢNG THỐNG KÊ Thu phiếu hỏi trong nhóm và tổng hợp dữ liệu theo mẫu như bảng bên (mỗi gạch ứng với một bạn). Tổng hợp dữ liệu của các nhóm thành dữ liệu chung của cả lớp. Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng nam, nữ yêu thích các nghề nghiệp.
Nghề nghiệp Nam Nữ
Bác sĩ // /
Ca sĩ
Khác
Bước 3. VẼ BIỂU ĐỒ - Vẽ biểu đồ cột theo mẫu như Hình 9.25a biểu diễn số học sinh theo lựa chọn nghề nghiệp. - Vẽ biểu đồ cột kép theo mẫu Hình 9.2Bb biểu diễn số học sinh nam, nữ theo lựa chọn nghề nghiệp. Bước 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU : Trả lời các câu hỏi sau dựa trên dữ liệu và các biểu đồ thu được. 1. Công việc nào được nhiều bạn lựa chọn nhất? Nhiều bạn nam lựa chọn nhất? Nhiều bạn nữ lựa chọn nhât? 2. Các bạn nam có xu hướng chọn những công việc nào? 3. Các bạn nữ có xu hướng chọn những công việc nào? Lời giải: Thực hành với mỗi lớp học của các em. Dưới đây là một bài mẫu của một lớp 6 có 40 học sinh gồm 25 nam, 15 nữ chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 10 học sinh. Bước 1: Phát phiếu hỏi cho các bạn trong nhóm tờ phiếu dưới đây: Giới tính: Bước 2: Lập bảng thống kê Thu lại phiếu hỏi 4 nhóm và tổng hợp dữ liệu cả lớp ta được:
Nghề nghiệp Nam Nữ
Bác sĩ  / / / / / / / / / / / /  /
Giáo viên / / / / / / / / / / / /
Ca sĩ  / /
Công an / / / / / / / /
Nhà báo /
....
Khác /// /
Bảng thống kê biểu diễn số lượng nam, nữ lựa chọn các nghề nghiệp trong tương lai:
Số bạn Bác sĩ Giáo viên Ca sĩ Công an Nhà báo Khác
Nam 12 2 1 7 0 3
Nữ 1 10 1 1 1 1
Tổng số học sinh 13 12 2 8 1 4
Bước 3: Vẽ biểu đồ  Biểu đồ 1: Biểu diễn số học sinh theo lựa chọn nghề nghiệp Biểu đồ 2: Biểu diễn số học sinh nam, nữ theo lựa chọn nghề nghiệp. Bước 4: Phân tích dữ liệu 1. Ở biểu đồ 1, ta thấy cột bác sĩ cao nhất với số lượng 13 nên công việc được nhiều bạn lựa chọn nhất là bác sĩ. Ở biểu đồ 2, ta thấy ở cột màu vàng thể hiện số học sinh nam, cột bác sĩ vẫn cao nhất với số lượng 12 nên công việc được nhiều bạn nam lựa chọn nhất là bác sĩ; còn ở cột màu xanh thể hiện số học sinh nữ, cột giáo viên cao nhất với số lượng 10 nên công việc được nhiều bạn nữ lựa chọn nhất là giáo viên. 2. Do sự phân tích ở ý 2 nên các bạn nam có xu hướng lựa chọn nghề nghiệp bác sĩ còn các bạn nữ có xu hướng lựa chọn nghề giáo viên. Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 87 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn