Lời giải BÀI 33: ĐIỂM NẰM GIỮA HAI ĐIỂM TIA soạn Toán 6 Trang 48 49 50 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 33: ĐIỂM NẰM GIỮA HAI ĐIỂM TIA soạn Toán 6 Trang 48 49 50 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài toán mở đầu trang 48 Toán lớp 6 Tập 2: 

Nhật thực, nguyệt thực là những hiện tượng thiên văn, xảy ra khi Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời cùng nằm trên một đường thẳng, nhưng theo thứ tự khác nhau. Thứ tự của chúng trên đường thẳng khi đó như thế nào? Lời giải: Theo tìm hiểu, ta có: Hiện tượng Nhật thực theo thứ tự là: Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất. Hiện tượng Nguyệt thực theo thứ tự là: Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng.

1. Điểm nằm giữa hai điểm

Hoạt động trang 48 Toán lớp 6 Tập 2:

 Em hãy quan sát hình ảnh bên. Em có nhận xét gì về vị trí của ngọn nến, quả lắc và bóng của quả lắc ở trên tường? 
Lời giải: Hình ảnh trên cho thấy ngọn nến, quả lắc và cái bóng của quả lắc thẳng hàng. Hơn nữa, quả lắc ở giữa ngọn nến và cái bóng của nó.

Câu hỏi trang 48 Toán lớp 6 Tập 2: 

Em hãy quan sát Hình 8. 15 và cho biết: a) Điểm D nằm giữa hai điểm nào? b) Hai điểm nào nằm cùng phía đối với điểm B? c) Hai điểm nào nằm khác phía đối với điểm E? 
Lời giải a) Trong ba điểm B, D, C thẳng hàng ta thấy điểm D nằm giữa hai điểm B và điểm C. b) Trong ba điểm B, D, C thẳng hàng ta thấy hai điểm D và C nằm cùng phía đối với điểm B (cùng phía bên phải) c) Trong ba điểm A, E, D thẳng hàng ta thấy hai điểm D và A nằm khác phía đối với điểm E (nằm về hai phía của điểm E)

Luyện Tập 1 trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: 

Cho hai điểm phân biệt A, B như Hình 8.16. Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho:
  • Điểm C nằm giữa hai điểm A và B; 
  • Điểm C và điểm D nằm khác phía đối với điểm B.
Khi đó điểm A và điểm B có nằm cùng phía đối với điểm D không?  
Lời giải: Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B; điểm C và điểm D nằm khác phía đối với điểm B nên ta có hình vẽ sau: Khi đó điểm A và điểm B nằm cùng phía với điểm D (cùng phía bên trái)

Vận dụng trang 49 Toán lớp 6 Tập 2:

 Cho hình bình hành ABCD như Hình 8.17. Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D.
Lời giải: Điểm nằm giữa hai điểm A, C đồng thời nằm giữa hai điểm B, D là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Ta có O là điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D.

2. Tia

Câu hỏi trang 49 Toán lớp 6 Tập 2:

Quan sát Hình 8.19. a) Em hãy đọc tên các tia trong hình;  b) Với mỗi tia ở câu a, tìm tia đối của chúng. Lời giải: a. Các tia trong hình vẽ là: Ax; Ay (hay AB); Bx (hay BA); By. b. Tia đối của Ax là Ay (hay AB) +) Tia đối của Ay là Ax  +) Tia đối của By là Bx (hay BA) +) Tia đối của Bx là By

Luyện Tập 2 trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: 

Quan sát Hình 8.20. a) Em hãy đọc tên các tia trong hình;  b) Nếu điểm M nằm trên tia đối của tia AB thì M có thuộc tia BA không?
Lời giải: a) Các tia có trong hình là 6 tia: AB, BA, AC, CA, BC, CB. b) Gọi Ax là tia đối của tia AB, lấy điểm M nằm trên tia đối của tia AB nghĩa là điểm M nằm trên tia Ax. Khi đó ta thấy điểm M thuộc tia Bx hay là điểm M thuộc tia BA.

Thử thách nhỏ trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: 

Cho hai điểm phân biệt A và B. Hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm khác phía với điểm B đối với điểm A có phải là một tia không? Tia đó có phải là tia đối của tia AB không? Lời giải: Gọi M là điểm nằm khác phía đối với điểm B. Khi đó hình gồm điểm A và điểm M là một tia. Ta có tia AM là tia đối của tia AB. Vậy hình gồm điểm A và tất cả các điểm M nằm khác phía với điểm B đối với điểm A là một tia. Tia đó là tia đối của tia AB.

Bài tập

Bài 8.6 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: 

Cho bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng xy như Hình 8.21. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? (1) Điểm B nằm giữa điểm A và điểm D.  (2) Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D. (3) Điểm B nằm khác phía với điểm A đối với điểm D.  (4) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm D. 
Lời giải: Từ hình 8.21, ta thấy: (1) Điểm B nằm giữa điểm A và điểm D là đúng (2) Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D (cùng phía bên trái) là đúng (3) Điểm B nằm khác phía với điểm A đối với điểm D là sai vì điểm B nằm cùng phía với điểm A đối với điểm D (cùng phía bên trái) (4) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm D (cùng phía bên trái) là đúng Các câu đúng là: (1); (2); (4).

Bài 8.7 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: 

Quan sát Hình 8.22 và cho biết: a) Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó. b) Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào? c) Tia AC và tia CA có phải là hai tia đối nhau không? Lời giải: a) Có tất cả 6 tia là: Ax; Ay (hay tia AB, AC); Bx (hay tia BA); By (hay tia BC); Cx (hay tia BC; CA); Cy. b)  Điểm B nằm trên các tia: Ay (hay tia AB, AC); Bx (hay tia BA); By (hay tia BC); Cx (hay tia CB; CA) +) Tia đối của tia Ay (hay tia AB, AC) là tia Ax. +) Tia đối của tia Bx (hay tia BA) là tia By (hay tia BC) +) Tia đối của tia By (hay tia BC) là tia Bx (hay tia BA) +) Tia đối của tia Cx (hay tia BC; CA) là tia Cy. c) Tia AC và tia CA không phải là tia đối của nhau vì chúng không có chung điểm gốc.

Bài 8.8 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: 

Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng ba điểm A, B, C phân biệt. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? (1) Điểm A nằm trên tia BC. (2) Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA. (3) Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau. (4) Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau. Lời giải: Từ hình vẽ trên ta thấy các câu đúng là: (1); (2); (4). Câu (3) sai vì hai tia CB và BC không là hai tia đối nhau vì chúng không chung gốc.

Bài 8.9 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: 

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. a) Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A, B, C. b) Trong các tia đó, tìm hai tia khác gốc có đúng một điểm chung. Lời giải: a) Các tia chứa hai trong ba điểm A, B, C là: AB; AC; BA; BC; CA; CB. b) Hai tia khác gốc có đúng 1 điểm chung là: AB và CB; BA và CA; AC và BC. Lời giải BÀI 33: ĐIỂM NẰM GIỮA HAI ĐIỂM TIA soạn Toán 6 Trang 48 49 50 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn