Lời giải BÀI 28: SỐ THẬP PHÂN soạn Toán 6 Trang 29 30  Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 28: SỐ THẬP PHÂN soạn Toán 6 Trang 29 30  Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Phân số thập phân và số thập phân

Hoạt động 1 trang 29 Toán lớp 6 Tập 2: 

[caption id="attachment_28547" align="alignnone" width="474"]Lời giải BÀI 28: SỐ THẬP PHÂN soạn Toán 6 Trang 29 30  Kết nối tri thức với cuộc sống Lời giải BÀI 28: SỐ THẬP PHÂN soạn Toán 6 Trang 29 30  Kết nối tri thức với cuộc sống[/caption]

Hoạt động 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 2: 

 Viết các số đối của các phân số thập phân trên.

Luyện Tập 1 trang 29 Toán lớp 6 Tập 2:

2. So sánh hai số thập phân

Luyện Tập 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: 

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; -8,152; 0,12; -8,9. Lời giải: Vì 8,9 > 8,152 nên -8,9 < -8,152 Ta lại có -8,152 < 0 < 0,12 Do đó -8,9 < -8,152 < 0 < 0,12 Vậy sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: -8,9; -8,152; 0; 0,12.

Vận dụng trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: 

Đọc đoạn tin trong Hình 7.1b và cho biết trong hai thời điểm, 19 giờ ngày 2-1-2016 và 6 giờ ngày 25-1-2016, thời điểm nào nhiệt độ tại Pha Đin (Điện Biên) xuống thấp hơn. Lời giải: Vì 4,2 > 2,4 nên -4,2 < -2, 4 nên thời điểm 6 giờ ngày 25-1-2016 nhiệt độ thấp hơn thời điểm 19 giờ ngày 24 – 11 – 2016. Vậy thời điểm 6 giờ ngày 25 – 1 – 2016 nhiệt độ tại Pha Đin (Điện Biên) xuống thấp hơn.

Bài tập

Bài 7.1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2:

Bài 7.2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: 

Tìm số đối của các số thập phân sau: -1,2; 4,15; 19,2. Lời giải: +) Số đổi của -1,2 là 1,2; +) Số đổi của 4,15 là -4,15; +) Số đối của 19,2 là -19,2.

Bài 7.3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: 

So sánh các số sau: a) -421,3 và 0,15;  b) -7,52 và -7,6. Lời giải: a. Vì -421,3 < 0; 0,15 > 0 nên -421,3 < 0,15 Vậy -421,3 < 0,15. b. Vì 7,52 < 7,6 nên -7,52 > -7,6. Vậy -7,52 > -7,6.

Bài 7.4 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: 

Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Nhiệt độ đông đặc của rượu, nước và thuỷ ngân lần lượt là: -117°C; 0°C; -38,83°C. Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của ba chất này theo thứ tự từ bé đến lớn. Lời giải: Vì 117 > 38,83 nên -117 < -38,83 Mà -38,83 < 0 do đó -117 < -38,83 < 0  Vậy nhiệt độ của ba chất theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: rượu; thủy ngân; nước.
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn