Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 giải toán 7 Tập 2 Trang 34 35 36 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 giải toán 7 Tập 2 Trang 34 35 36 SGK Cánh diều

Bài 1 trang 34 Toán lớp 7 Tập 2: 

Biểu đồ cột ở Hình 33 biểu diễn kim ngạch xuất khẩu hàng hoá (ước đạt) của tỉnh Bình Dương vào các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Biểu đồ cột ở Hình 33 biểu diễn kim ngạch xuất khẩu hàng hoá (ước đạt) của tỉnh Bình Dương a) Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2020 của tỉnh Bình Dương tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2016? b) Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của tỉnh Bình Dương trung bình là bao nhiêu tỉ đô la Mỹ? c) Hoàn thành số liệu ở bảng sau: Biểu đồ cột ở Hình 33 biểu diễn kim ngạch xuất khẩu hàng hoá (ước đạt) của tỉnh Bình Dương

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 giải toán 7 Tập 2 Trang 34 35 36 SGK Cánh diều

Bài 2 trang 34, 35 Toán lớp 7 Tập 2: 

Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 34 biểu diễn dân số của thế giới vào các năm 1804, 1927, 1959, 1974, 1987, 1999, 2011. Giả sử dân số thế giới tại các năm m và n (m < n) lần lượt là a và b. Ta gọi tốc độ tăng dân số từ năm m đến năm n là tỉ số  Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 34 biểu diễn dân số của thế giới vào các năm 1804, 1927, 1959 a) Tính tốc độ tăng dân số thế giới: - Từ năm 1804 đến năm 1927; - Từ năm 1999 đến năm 2011. b) Tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1999 đến năm 2011 gấp bao nhiêu lần tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 1927? c) Hoàn thành số liệu ở bảng sau: Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 34 biểu diễn dân số của thế giới vào các năm 1804, 1927, 1959 d) Nêu nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 2011. Lời giải: Dựa vào biểu đồ trên, ta thấy dân số thế giới qua các năm như sau: Năm 1804 là 1 tỉ người; Năm 1927 là 2 tỉ người; Năm 1959 là 3 tỉ người; Năm 1974 là 4 tỉ người; Năm 1987 là 5 tỉ người; Năm 1999 là 6 tỉ người; Năm 2011 là 7 tỉ người.

Bài 3 trang 35 Toán lớp 7 Tập 2: 

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân số nước ta là 96 208 984 người và quy mô dân số theo sáu vùng kinh tế ‒ xã hội được biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 35. Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân số nước ta là 96 208 984 người a) Nêu quy mô dân số của mỗi vùng kinh tế ‒ xã hội của nước ta. b) Vùng kinh tế – xã hội nào có quy mô dân số lớn nhất? Nhỏ nhất? Lời giải:

Bài 4 trang 35 Toán lớp 7 Tập 2: 

Biểu đồ ở Hình 36 biểu diễn tỉ lệ theo thể tích trong không khí của: khí oxygen; khí nitrogen; hơi nước, khí carbonic và các khí khác. Biểu đồ ở Hình 36 biểu diễn tỉ lệ theo thể tích trong không khí của: khí oxygen Quan sát biểu đồ các thành phần của không khí ở Hình 36 và cho biết trong không khí, có bao nhiêu phần trăm là: a) Khí nitrogen; b) Khí oxygen; c) Hơi nước, khí carbonic và các khí khác. Lời giải: a) Dựa vào biểu đồ trên ta thấy trong không khí, khí nitrogen chiếm 78%. b) Dựa vào biểu đồ trên ta thấy trong không khí, khí oxygen chiếm 21%. c) Dựa vào biểu đồ trên ta thấy trong không khí, hơi nước, khí carbonic và các khí khác chiếm 1%.

Bài 5 trang 36 Toán lớp 7 Tập 2: 

Quặng sắt là các loại đá và khoáng vật mà từ đó sắt kim loại có thể được chiết ra. Quặng sắt thường giàu các sắt oxit và có màu sắc từ xám sẫm, vàng tươi, tía sẫm tới nâu đỏ. Quặng hematite là loại quặng sắt chính có trong các mỏ của nước Brasil. Tỉ lệ sắt trong quặng hematite được biểu diễn ở Hình 37. Trong 8 kg quặng hematite có bao nhiêu ki-lô-gam sắt? Quặng sắt là các loại đá và khoáng vật mà từ đó sắt kim loại có thể được chiết ra

Bài 6 trang 36 Toán lớp 7 Tập 2:

 Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: a) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 6”; b) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 2”. Lời giải: Tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi gieo xúc xắc một lần là: A = {1 chấm; 2 chấm; 3 chấm; 4 chấm; 5 chấm; 6 chấm}. Số phần tử của tập hợp A bằng 6. a) Từ 1 đến 6 có các ước của 6 là: 1; 2; 3; 6. Do đó có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 6”. Khi đó xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 6” bằng =2/3. b) Từ 1 đến 6 có các số chia 3 dư 2 là: 2; 5. Do đó có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 2”. Khi đó xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 2” bằng 1/3.

Bài 7 trang 36 Toán lớp 7 Tập 2: 

Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, ..., 51, 52; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: a) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 17 dư 2 và chia cho 3 dư 1”; b) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chứa chữ số 5”. Lời giải: Tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp là: A = {1; 2; 3; 4; …; 51; 52}. Số phần tử của tập hợp A bằng 52. a) Từ 1 đến 52 có các số chia 17 dư 2 là: 2; 19; 36. Trong 3 số trên chỉ có số 19 chia 3 dư 1. Do đó có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 17 dư 2 và chia cho 3 dư l”. Khi đó xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 17 dư 2 và chia cho 3 dư l” bằng  b) Từ 1 đến 52 có các số có chứa chữ số 5 là: 5; 15; 25; 35; 45; 50; 51; 52. Do đó có 8 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chứa chữ số 5”. Khi đó xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chứa chữ số 5” bằng =2/13.

Bài 8 trang 36 Toán lớp 7 Tập 2: 

Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: a) “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 5”; b) “Số tự nhiên được viết ra là số có tổng các chữ số bằng 5”. Lời giải: Tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi viết ngẫu nhiên một số có hai chữ số là: A = {10; 11; 12; …; 98; 99}. Số phần tử của tập hợp A bằng 90. a) Số tự nhiên chia hết cho cả 2 và 5 thì chia hết cho 10. Từ 10 đến 99 có các số chia hết cho 10 là: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90. Do đó có 9 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 5”. Khi đó xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 5” bằng =1/10. b) Từ 10 đến 99 có các số có tổng các chữ số bằng 5 là: 14; 23; 32; 41; 50. Do đó có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra là số có tổng các chữ số bằng 5”. Khi đó xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là số có tổng các chữ số bằng 5” bằng =1/18.

Bài 9 trang 36 Toán lớp 7 Tập 2: 

Một đội thanh niên tình nguyện gồm 27 thành viên đến từ các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau; mỗi tỉnh chỉ có đúng một thành viên trong đội. Chọn ra ngẫu nhiên một thành viên của đội thanh niên trên. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: a) “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Tây Nguyên”; b) “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Duyên hải miền Trung”; c) “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đông Nam Bộ”; d) “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Lời giải: Tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi chọn ngẫu nhiên một thành viên của đội thanh niên là tập hợp gồm 27 tỉnh đã nêu của đề bài. Số phần tử của tập hợp này bằng 27. a) Các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên trong 27 tỉnh trên là: Kon Tum; Gia Lai; Đắk Lắk; Đắk Nông; Lâm Đồng. Do đó có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Tây Nguyên”. Khi đó xác suất của biến cố “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Tây Nguyên” bằng  b) Các tỉnh thuộc vùng Duyên hải miền Trung trong 27 tỉnh trên là: Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận. Do đó có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Duyên hải miền Trung”. Khi đó xác suất của biến cố “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Duyên hải miền Trung” bằng . c) Các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ trong 27 tỉnh trên là: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh. Do đó có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đông Nam Bộ”. Khi đó xác suất của biến cố “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đông Nam Bộ” bằng  d) Các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong 27 tỉnh trên là: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau. Do đó có 13 kết quả thuận lợi cho biến cố “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Khi đó xác suất của biến cố “Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long” bằng 
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn