Lời giải BÀI 4: BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN giải toán 7 Tập 2 Trang 20 21 22 23 24 25 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 4: BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN giải toán 7 Tập 2 Trang 20 21 22 23 24 25 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 20 Toán lớp 7 Tập 2: 

Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu (ước đạt) 6,15 triệu tấn gạo, thu được 3,07 tỉ đô la Mỹ. Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 21 biểu diễn khối lượng xuất khẩu của mỗi loại gạo trong tổng số gạo xuất khẩu (tính theo tỉ số phần trăm). Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu (ước đạt) 6,15 triệu tấn gạo, thu được 3,07 tỉ đô la Mỹ Khối lượng xuất khẩu gạo trắng chiếm bao nhiêu phần trăm? Lời giải: Qua biểu đồ trên, ta thấy khối lượng xuất khẩu gạo trắng chiếm 45,2% tổng số gạo xuất khẩu.

1. Biểu đồ hình quạt tròn

Hoạt động 1 trang 20 Toán lớp 7 Tập 2:

 Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 22 biểu diễn kết quả phân loại học tập (tính theo tỉ số phần trăm) của 200 học sinh lớp 7 ở một trường trung học cơ sở. Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 22 biểu diễn kết quả phân loại học tập a) Có bao nhiêu phần trăm học sinh ở mức Tốt? Bao nhiêu phần trăm học sinh ở mức Khá? Bao nhiêu phần trăm học sinh ở mức Đạt? b) Tổng ba tỉ số phần trăm ghi ở ba hình quạt tròn bằng bao nhiêu? Lời giải: a) Qua biểu đồ trên, ta thấy số học sinh ở mức Tốt chiếm 22,5%; số học sinh ở mức Khá chiếm 60%; số học sinh ở mức Đạt chiếm 17,5%. b) Ta có 17,5% + 22,5% + 60% = 100%. Do đó tổng ba tỉ số phần trăm ghi ở ba hình quạt tròn bằng 100%.

Hoạt động 2 trang 22 Toán lớp 7 Tập 2: 

Nêu một số dạng biểu diễn của một tập dữ liệu. Lời giải: Một tập dữ liệu có thể được biểu diễn dưới dạng dãy số liệu, biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ quạt tròn, …

Bài tập

Bài 1 trang 25 Toán lớp 7 Tập 2: 

Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 29 biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính trong ba lĩnh vực: Nông nghiệp, Năng lượng, Chất thải vào năm 2020 của Việt Nam (tính theo tỉ số phần trăm). Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 29 biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính trong ba lĩnh vực a) Lĩnh vực nào chiếm tỉ lệ lớn nhất trong việc tạo ra khí nhà kính ở Việt Nam vào năm 2020? b) Tính lượng khí nhà kính được tạo ra ở từng lĩnh vực của Việt Nam vào năm 2020. Biết rằng tổng lượng phát thải khí nhà kính trong ba lĩnh vực trên của Việt Nam vào năm 2020 là 466 triệu tấn khí carbonic tương đương (tức là những khí nhà kính khác đều được quy đổi về khí carbonic khi tính khối lượng). c) Nêu một số biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhằm giảm lượng khí thải và giảm bớt tác động của khí nhà kính. c) Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số biện pháp nhằm giảm lượng khí thải và giảm bớt tác động của khí nhà kính như sau: - Lĩnh vực Năng lượng: Thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong sản xuất và sử dụng năng lượng trong các phân ngành công nghiệp năng lượng; sản xuất công nghiệp và xây dựng; giao thông vận tải; gia dụng, nông nghiệp và dịch vụ thương mại. - Lĩnh vực Nông nghiệp: Thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua ứng dụng các giải pháp quản lý, công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi; cải thiện khẩu phần ăn cho vật nuôi; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng; thay đổi phương thức sử dụng đất; công nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, chất thải trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi; phát triển nông nghiệp hữu cơ. - Lĩnh vực quản lý chất thải: Thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua quản lý, phát triển và áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn đặc thù nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính.

Bài 2 trang 25 Toán lớp 7 Tập 2: 

Tổng lượng khí nhà kính đến từ các hoạt động và lĩnh vực kinh doanh ở Singapore vào năm 2020 là (khoảng) 77.2 triệu tấn khí carbonic tương đương. Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 30 biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính ở từng lĩnh vực của Singapore vào năm 2020 (tính theo tỉ số phần trăm). Tổng lượng khí nhà kính đến từ các hoạt động và lĩnh vực kinh doanh ở Singapore a) Tính lượng khí nhà kính được tạo ra ở từng hoạt động và lĩnh vực của Singapore vào năm 2020. b) Hoàn thành số liệu ở bảng sau: Tổng lượng khí nhà kính đến từ các hoạt động và lĩnh vực kinh doanh ở Singapore b) Khi đó ta có bảng sau:
Hoạt động, lĩnh vực Công nghiệp Xây dựng Vận tải Hộ gia đình Hoạt động và các lĩnh vực khác
Lượng khí nhà kính (triệu tấn) 46,5516 10,6536 11,194 5,8672 2,9336

Bài 3 trang 25 Toán lớp 7 Tập 2: 

Với dữ liệu đã nêu ở phần mở đầu:

a) Tính khối lượng xuất khẩu mỗi loại gạo: gạo trắng, gạo thơm, gạo nếp của Việt Nam trong năm 2020. b) Trong năm 2020, Việt Nam xuất khẩu khối lượng gạo trắng nhiều hơn tổng khối lượng gạo thơm và gạo nếp là bao nhiêu triệu tấn?

Lời giải BÀI 4: BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN giải toán 7 Tập 2 Trang 20 21 22 23 24 25 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn