Lời giải BÀI 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN soạn Toán 6 Trang 17 18 19  Kết nối tri thức với cuộc sống. 


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN soạn Toán 6 Trang 17 18 19  Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Phép nhân số tự nhiên

Luyện tập 1 trang 17 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính: a) 834 . 57 b) 603 . 295.

Vận dụng 1 trang 17 Toán lớp 6 Tập 1:

 Giá tiền in một trang giấy khổ A4 là 350 đồng. Hỏi bác Thiệp phải trả bao nhiêu tiền nếu in một tập tài liệu khổ A4 dày 250 trang? Lời giải: Giá tiền in một trang giấy khổ A4 là 350 đồng. Số tiền mà bác Thiệp phải trả khi in tập tài liệu dày 250 trang là: 350. 250 = 87 500 (đồng) Vậy bác Thiệp phải trả 87 500 đồng.

Hoạt động 1 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1:

Cho a = 12 và b = 5. Tính a.b và b.a rồi so sánh hai kết quả. Lời giải: Ta có: a.b = 12.5 = 60            b.a = 5.12 = 60 Vì 60 = 60 nên a.b = b.a.

Hoạt động 2 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1: 

Tìm số tự nhiên c sao cho (3.2).5 = 3. (2.c). Lời giải: Ta có: (3.2).5 = 6.5 = 30 Vì 30 = 3.10 nên 2.c = 10, mặt khác 10 = 2.5 nên c = 5 Vậy c = 5.

Hoạt động 3 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1:

 Tính và so sánh 3. (2 + 5) và 3.2 + 3.5. Lời giải: Ta có: 3. (2 + 5) = 3.7 = 21            3.2 + 3.5 = 6 + 15 = 21 Vì 21 = 21 nên 3. (2 + 5) = 3.2 + 3.5.

Luyện tập 2 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1: 

Tính nhẩm: 125.8 001.8 Lời giải: 125. 8 001. 8 = (125.8). 8 001 = 1 000. 8 001 = 8 001 000.

Vận dụng 2 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1: 

Một trường học lên kế hoạch thay tất cả các bóng đèn sợi đốt bình thường bằng bóng đèn LED cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng đèn LED có giá trị 96 000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền mua số bóng đèn LED để thay đủ cho tất cả các phòng học? Lời giải: Số bóng đèn cần phải thay tất cả là:    32.8 = 256 (bóng đèn) Tổng số tiền nhà trường phải trả là:    96 000 . 256 = 24 576 000 (đồng)  Vậy nhà trường phải trả 24 576 000 đồng.

2. Phép chia số tự nhiên

Hoạt động 4 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1: 

Thực hiện các phép chia 196 : 7 và 215 : 18.

Hoạt động 5 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1: 

Trong hai phép chia trên, hãy chỉ ra phép chia hết và phép chia có dư. Trong mỗi trường hợp, hãy cho biết số bị chia, số chia, thương và số dư (nếu có). Lời giải: +) Phép chia hết là: 196 : 7 = 28 trong đó số bị chia là 196, số chia là 7, thương là 28. +) Phép chia có dư là: 215 : 18 = 11 (dư 17) trong đó số bị chia là 215, số chia là 18, thương là 11, số dư là 17.

Luyện tập 3 trang 19 Toán lớp 6 Tập 1:

Thực hiện các phép chia sau: a) 945 : 45 b) 3 121 : 51

Vận dụng 3 trang 19 Toán lớp 6 Tập 1: 

Giải bài toán mở đầu: Mẹ em mua một túi 10 kg gạo ngon loại 20 nghìn đồng một kilogam. Hỏi mẹ em phải đưa cho cô bán hàng bao nhiêu tờ 50 nghìn đồng để trả tiền gạo? Lời giải: Số tiền mà mẹ phải trả là: 20 000. 10 = 200 000 (đồng) Số tờ 50 nghìn đồng mà mẹ phải đưa là: 200 000 : 50 000 = 4 (tờ) Vậy mẹ em đưa cho cô bán hàng 4 tờ 50 nghìn đồng.

Bài tập

Bài 1.23 trang 19 Toán lớp 6 Tập 1:

Thực hiện các phép nhân sau: a) 951 . 23; b) 47 . 273; c) 845 . 253; d) 1 356 . 125. Lời giải:

Bài 1.24 trang 19 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính nhẩm: a) 125 . 10 b) 2 021 . 100; c) 1 991 . 25 . 4 d) 3 025 . 125 . 8. Lời giải: a) 125 . 10 = 1 250. b) 2 021 . 100 = 202 100. c) 1 991 . 25 . 4 = 1 991 . (25 . 4) = 1 991 . 100 = 199 100. d) 3 025 . 125 . 8 = 3 025 . (125 . 8) = 3 025 . 1 000 = 3 025 000.

Bài 1.25 trang 19 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính nhẩm: a) 125 . 101 (Hướng dẫn viết 101 = 100 + 1) b) 21 . 49 (Hướng dẫn viết 49 = 50 - 1) Lời giải: a) 125 . 101 = 125 . (100 + 1) = 125 . 100 + 125 . 1 = 12 500 + 125 = 12 625. b) 21 . 49 = 21 . (50 - 1) = 21 . 50 - 21 . 1 = 1 050 - 21 = 1 029.

Bài 1.26 trang 19 Toán lớp 6 Tập 1:

 Một trường Trung học cơ sở có 50 phòng học, mỗi phòng có 11 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có thể xếp cho 4 học sinh ngồi. Trường có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh? Lời giải: Mỗi phòng có thể xếp số học sinh ngồi là: 4. 11 = 44 (học sinh) Trường có thể nhận nhiều nhất số học sinh là: 44 . 50 = 2 200 (học sinh) Vậy trường có thể nhiều nhất 2 200 học sinh.

Bài 1.27 trang 19 Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm thương và số dư (nếu có) của các phép chia sau: a) 1 092 : 91 b) 2 059 : 17

Bài 1.28 trang 19 Toán lớp 6 Tập 1: 

Tổng điều tra dân số ngày 1 - 4 - 2019, tỉnh Bắc Giang có 1 803 950 người (theo Tổng cục Thống kê). Biết rằng hai lần số dân tỉnh Bắc Giang kém dân số Thanh Hóa 32 228 người. Tính số dân tỉnh Thanh Hóa. Lời giải: Hai lần số dân tỉnh Bắc Giang là: 1 803 950 . 2 = 3 607 900 (người) Vì hai lần số dân tỉnh Bắc Giang kém dân số Thanh Hóa là 32 228 người do đó Số dân tỉnh Thanh Hóa là: 3 607 900 + 32 228 = 3 640 128 (người) Vậy số dân tỉnh Thanh Hóa là 3 640 128 người.

Bài 1.29 trang 19 Toán lớp 6 Tập 1:

 Một Trường trung học cơ sở có 997 học sinh tham sự lễ tổng kết cuối năm. Ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc ghế băng 5 chỗ ngồi. Phải có ít nhất bao nhiêu ghế băng như vậy để tất cả học sinh đều có chỗ ngồi? Lời giải: Vì 997 : 5 = 199 (dư 2) nên xếp đủ 199 chiếc ghế và còn thừa 2 học sinh và phải dùng thêm 1 chiếc ghế để có chỗ cho 2 học sinh. Vậy cần dùng ít nhất: 199 + 1 = 200 (ghế băng).

Bài 1.30 trang 19 Toán lớp 6 Tập 1:

 Một nhà máy dùng ô tô chuyển 1 290 kiện hàng tới một cửa hàng. Nếu mỗi chuyến xe chở được 45 kiện thì phải cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe để chuyển hết số kiện hàng trên? Lời giải: Vì 1 290 : 45 = 28 (dư 30) nên xếp đủ 28 chuyến xe thì còn dư 30 kiện hàng, và phải dùng thêm 1 chuyến xe nữa để chở hết 30 kiện hàng đó. Vậy, cần ít nhất là: 28 + 1 = 29 (chuyến). Lời giải BÀI 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN soạn Toán 6 Trang 17 18 19  Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn