Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 75 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 75 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3.44 trang 75 Toán lớp 6 Tập 1:

Cho  P = (-1).(-2).(-3).(-4).(-5) a) Xác định dấu của tích P. b) Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó? Lời giải: a) Thấy P có 5 thừa số mang dấu âm nên P có tích số lẻ các thừa số mang dấu âm. Vì vậy P mang dấu âm. b) Nếu đổi dấu 3 thừa số của P thì P gồm 3 thừa số mang dấu dương và 2 thừa số mang dấu âm. Do đó P mang dấu dương vì tích của 2 thừa số mang dấu âm sẽ mang dấu dương. Vậy tích P đổi dấu.

Bài 3.45 trang 75 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính giá trị của biểu thức: a) (-12). (7 - 72) - 25. (55 - 43);  b) (39 - 19) : (- 2) + (34 - 22). 5.  Lời giải: a) (-12). (7 - 72) - 25. (55 - 43)  = (-12). (- 65) - 25. 12  = 12. 65 – 12. 25 = 12. (65 - 25)  = 12. 40  = 480 b) (39 - 19) : (- 2) + (34 - 22). 5  = 20 : (- 2) + 12. 5  = - 10 + 60 = 60 - 10  = 50.

Bài 3.46 trang 75 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính giá trị của biểu thức: A = 5ab – 3(a + b) với a = 4, b = - 3. Lời giải: Thay a = 4, b = - 3 vào biểu thức A ta được: A = 5ab - 3(a + b)   = 5.4. (-3) - 3. [4 + (-3)] = 20. (-3) – 3. (4 – 3) = - 60 – 3. 1 = - 60 – 3 = - (60 + 3)  = - 63.

Bài 3.47 trang 75 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính một cách hợp lí: a) 17.[29 - (-111)] + 29.(-17);  b) 19.43 + (-20).43 - (-40). Lời giải: a) 17. [29 - (-111)] + 29. (-17)  = 17. [29 + 111] - 29.17  = 17. (29 + 111 - 29) = 17. [111 + (29 – 29)]  = 17. (111 + 0) = 17. 111  = 1 887 b) 19.43 + (-20).43 - (-40)  = 43. [19 + (-20)] + 40 = 43. (20 – 19)  = 43. (-1) + 40  = - 43 + 40 = - (43 – 40) = - 3

Bài 3.48 trang 75 Toán lớp 6 Tập 1:

a) Tìm các ước của 15 và các ước của – 25. b) Tìm các ước chung của 15 và – 25. Lời giải: a) Tìm các ước của 15 Ta có 15 = 3. 5 Các ước nguyên dương của 15 là: 1; 3; 5; 15 Do đó tất cả các ước của 15 là: - 15; - 5; - 3; - 1; 1; 3; 5; 15 * Tìm các ước của 25 Ta có   Các ước nguyên dương của 25 là: 1; 5; 25 Do đó tất cả các ước của - 25 là: - 25; - 5; - 1; 1; 5; 25. b) Các ước chung nguyên dương của 15 và 25 là: 1; 5 Do đó các ước chung của 15 và - 25 là:  - 5; -1; 1; 5.

Bài 3.49 trang 75 Toán lớp 6 Tập 1:

Sử dụng các phép tính với số nguyên để giải bài toán sau: Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau: - Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng - Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng Tháng vừa qua một công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương? Lời giải: Số tiền công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng là: 50 000. 230 = 11 500 000 (đồng) Số tiền công nhân bị phạt do làm ra 8 sản phẩm không đạt chất lượng là: 10 000. 8 = 80 000 (đồng) 11 500 000 – 80 000 = 11 420 000 (đồng) Vậy công nhân được thực lĩnh 11 420 000 đồng. Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 75 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn