Lời giải BÀI TẬP ÔN CUỐI CHƯƠNG 8 soạn Toán 6 Trang 67 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP ÔN CUỐI CHƯƠNG 8 soạn Toán 6 Trang 67 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 8.39 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2: 

Xem Hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d; b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng; c) Điểm F không thuộc đường thẳng m; d) Ba điểm D, E, F không thẳng hàng. Lời giải: a) Vì điểm C nằm trên đường thẳng d, hai điểm A và B không nằm trên đường thẳng d nên kết luận đúng. b) Vì ba điểm A, B, C không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm A, B, C không thẳng hàng là đúng. c) Khẳng định là đúng vì điểm F không nằm trên đường thẳng m. d) Vì ba điểm D, E, F không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm D, E, F không thẳng hàng là khẳng định đúng.

Bài 8.40 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2:

 Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về: a) Ba điểm A, B và C? b) Hai tia BA và BC? c) Ba đoạn thẳng AB, BC và AC? Lời giải: a) Ba điểm A, B và C thẳng hàng; điểm B nằm giữa hai điểm A và C. b) Hai tia BA và BC là hai tia đối nhau c) Ba đoạn thẳng AB, BC và AC cùng nằm trên một đường thẳng và  AC = AB + BC.

Bài 8.41 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2:

Bài 8.42 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2:

Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên. Em hãy: a) Kể tên các góc có trong hình vẽ; b) Đo rồi chỉ ra các góc nhọn, góc tù. 
Lời giải:

Bài 8.43 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2:

 Cho Hình 8.57. a) Kể tên các tia có trong hình trên. Trong đó, hai tia nào là hai tia đối nhau? b) Kể tên các góc vuông, góc bẹt trong Hình 8.57; c) Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì góc xOB là góc tù hay góc nhọn? Lời giải: a) Các tia có trong hình bên là: Ox; Oy; Oz Hai tia đối nhau là: tia Ox và tia Oy Lời giải BÀI TẬP ÔN CUỐI CHƯƠNG 8 soạn Toán 6 Trang 67 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn