Lời giải BÀI 1: TẬP HỢP soạn Toán 6 Trang 6 7 8 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 1: TẬP HỢP soạn Toán 6 Trang 6 7 8 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Tập hợp và phần tử của tập hợp

Luyện tập 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1: 

Gọi B là tập hợp các bạn tổ trưởng trong lớp em. Em hãy chỉ ra một bạn thuộc tập B và một bạn không thuộc tập B.

2. Mô tả một tập hợp

Câu hỏi trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: 

Khi mô tả tập hợp L các chữ cái trong từ NHA TRANG bằng cách liệt kê các phần tử, bạn Nam viết:

Luyện tập 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1: 

Gọi B là tập hợp các bạn tổ trưởng trong lớp em. Em hãy chỉ ra một bạn thuộc tập B và một bạn không thuộc tập B.

Luyện tập 2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: 

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng: A = {x ∈ ℕ | x < 5}; B = {x ∈ ℕ* | x < 5}.

Luyện tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: 

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. a) Thay dấu “?” bằng dấu ∈ hoặc ∉: Luyện tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 b) Mô tả tập hợp M bằng hai cách. 

Bài 1.1 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1:

 Cho hai tập hợp: A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; u; v}. Dùng kí hiệu “∈” hoặc “∉” để trả lời các câu hỏi: Mỗi phần tử a, b, x, u thuộc tập nào và không thuộc tập hợp nào?

Bài 1.2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: 

Cho tập hợp U = {x ∈ ℕ | x chia hết cho 3}. Trong các số 3; 5; 6; 0; 7 số nào thuộc và số nào không thuộc tập hợp U?

Bài 1.3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: 

Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau: a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 7; b) Tập hợp D tên các tháng (dương lịch) có 30 ngày; c) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ “ĐIỆN BIÊN PHỦ”. Lời giải BÀI 1: TẬP HỢP soạn Toán 6 Trang 6 7 8 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1: 

Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10. Lời giải: Giả sử n là số tự nhiên nhỏ hơn 10, khi đó n ∈ ℕ và n < 10. Vì tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 10, do đó ta viết được tập hợp A bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng như sau: A = {n ∈ ℕ | n < 10}

Bài 1.5 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1:

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn