Lời giải BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN HỌC KÌ giải toán 7 Tập 2 Trang 42 SGK Chân trờ


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN HỌC KÌ giải toán 7 Tập 2 Trang 42 SGK Chân trời sáng tạo

Mục tiêu

Học sinh đọc hiểu ý nghĩa một biểu thức đại số và biết cách sử dụng chúng để tính điểm trung bình môn học kì.

Chuẩn bị

Học sinh cần có thông tin đầy đủ về điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên; điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì; điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì của mình.

Tiến hành hoạt động

Mỗi học sinh dựa vào các thông tin đã có về các điểm kiểm tra, đánh giá và dùng biểu thức tính điểm trung bình môn học kì để tính kết quả cho mình. Cách tính điểm trung bình môn học kì được quy định như sau: ĐTBmhk = (TĐĐGtx + 2 . ĐĐGgk + 3 . ĐĐGck) : (Số ĐĐGtx + 5) Trong đó: ĐTBmhk: Điểm trung bình môn học kì. TĐĐGtx: Tổng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên. ĐĐGgk: Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì. ĐĐGck: Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì. ĐĐGtx: Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Điểm các bài kiểm tra, đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được làm tròn đến hàng phần mười.

Lời giải BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN HỌC KÌ giải toán 7 Tập 2 Trang 42 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn