Bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài 1 (trang 103 SGK Hóa 12): Bằng những phương pháp hóa học nào có thể điều chế Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hóa học. Lời giải: Các phương pháp điều chế Ag từ AgNO3 là : - Nhiệt phân : - Thủy luyện : - Điện phân dung dịch : Phương pháp điều chế Mg từ MgCl2 là : điện phân nóng chảy MgCl2

Bài 2 (trang 103 SGK Hóa 12): 

Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10g trong 250g dung dịch AgNO3 4% khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. a. Viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng. b. Xác định khối lượng của vật sau phản ứng. Lời giải: a) 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag Phương trình ion thu gọn: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag↓ AgNO3 là chất oxi hóa, Cu là chất khử. Áp dụng tăng giảm khối lượng: b) Khối lượng vật sau phản ứng = 10 + 0,01 x 108 – 0,005 x 64 = 10,76 g

Bài 3 (trang 103 SGK Hóa 12): 

Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Khim loại đó là kim loại nào sau đây? A. Mg. B. Cu. C. Fe. D. Cr. Lời giải: Đáp án C. Gọi công thức của oxit kim loại là MxOy Số mol H2 là nH2 == 0,4(mol) Như vậy : Mx + 16y = 58y Mx = 42y Giá trị thỏa mãn : M = 56; x = 3; y = 4 Kim loại là Fe và công thức oxit là Fe3O4

Bài 4 (trang 103 SGK Hóa 12):

Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng kết thúc thu được 5,376 (lít) H2 (đktc). Kim loại M là kim loại nào sau đây. A. Mg. B. Cu. C. Fe. D. Cr. Lời giải: Đáp án B. Số mol H2 là: Số mol HCl nHCl = 0,5.1 = 0,5(mol) 2M + 2nHCl → 2MCln + nH2 Số mol HCl phản ứng: nHCl = 2. nH2 = 2.0,24 = 0,48(mol). So với ban đầu HCl phản ứng còn dư Vậy M là Ca.

Bài 5 (trang 103 SGK Hóa 12):

Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và ở anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là: A. NaCl. B. KCl. C. BaCl2. D. CaCl2. Lời giải: Đáp án D.

Mục lục Giải bài tập Hóa 12

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

25 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

31 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

27 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members