Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảng

1. Mục đích, yêu cầu - Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng. - Củng cố và rèn luyệ kĩ năng tạo mẫu hỏi. 2. Nội dung - Sử dụng CSDL KINH_DOANH từ các bài thực hành trước.

Câu 1: (sgk trang 68 Tin 12):

Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng cùng) số lần được đặt. Trả lời: - Tạo mẫu hỏi. Chọn Create sau đó chọn Query Design. - Chọn hai bảng HOA_DON và MAT_HANG. - Chọn các trường để hiển thị thông tin. Vì ta muốn hiển thị thông tin theo tên mặt hàng và số lần được đặt nên ta chọn như sau. - Nhấn Totals để thực hiện gom nhóm: - Chỉnh điều kiện như hình: - Nhấn Run để thực thi mẫu hỏi: - Kết quả ta thấy Bút bi được đặt 1 lần, Mực và Tẩy được đặt 2 lần, Thước kẻ được đặt 3 lần. Câu 2: (sgk trang 69 Tin 12): Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng các hàm AVG, MAX, MIN để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các hóa đơn đặt hàng theo tên mặt hàng. Trả lời: - Tạo mẫu hỏi. Chọn Create sau đó chọn Query Design. - Chọn hai bảng HOA_DON và MAT_HANG. - Chọn các trường để hiển thị thông tin. Vì ta muốn hiển thị thông tin theo tên mặt hàng và số lượng đặt hàng. - Nhấn Total để gom nhóm. - Với các ý khác nhau ta chỉ cần thay các hàm thống kê tương ứng. Thống kê số lượng trung bình của các mặt hàng. - Sử dụng hàm MAX: - Sử dụng hàm MIN:

Mục lục Giải bài tập Tin học 12 hay nhất

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

63 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

90 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

75 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members