Bài 4: Cấu trúc bảng

Lý thuyết  Bài 4

1. Các khái niệm chính • Dữ liệu trong Access được lưu trữ dưới dạng các bảng, gồm có các cột và hàng. • Bảng chứa dữ liệu toàn bộ CSDL cần khai thác. Trường (field): Mỗi trường là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản lí Ví dụ: trong bảng trên có các trường: HoDem, Ten, GT, … • Bản ghi (record): Mỗi bản ghi là một hàng bao gồm dự liệu về các thuộc tính của chủ thể được quản lí. Ví dụ: trong bảng trên, bản ghi thứ 3 có bộ dữ liệu là: • {3, Nguyễn Hân, Nữ, 21/01/1991, là đoàn viên, Thái Bình, 2} • Kiểu dữ liệu (Data Type): Là kiểu dữ liệu lưu trong một trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệu • Dưới đây là một số kiểu dữ liệu thường dùng trong Access:
Kiểu dữ liệu Mô tả Kích thước lưu trữ
Text Dữ liệu kiểu văn bản gồn các kí tự 0 - 255 kí tự
Number Dữ liệu kiểu số 1,2,3,4 hoặc 8 byte
Date/Time Dữ liệu kiểu ngày giờ 8 byte
Currency Dữ liệu kiểu tiền tệ 8 byte
Autonumber Dữ liệu kiểu số đếm, tăng tự động cho bản ghi mới và thường có bước tăng là 1 4 hoặc 16 byte
Yes/no Dữ liệu kiểu boolean (lôgic) 1 bit
Memo Dữ liệu kiểu văn bản 0 - 65536 kí tự
2. Tạo và sửa cấu trúc bản a) Tạo cấu trúc bảng • 1. Nháy Create → Table Design • 2. Sau khi thực hiện lệnh trên ta được giao diện như sau:   • Cấu trúc của bảng thể hiện bởi các trường, mỗi trường có tên trường (Field Name), kiểu dữ liệu (Data Type), mô tả trường (Descropition) và các tính chất của trường (Field Properties) • Để tạo một trường, ta thực hiện: + 1. Gõ tên trường + 2. Chọn kiểu dữ liệu + 3. Mô tả nội dung + 4. Lựa chọn tính chất. Các tính chất của trường: • Field size: Cho phép đặt kích thước tối đa cho dữ liệu của trường với các kiểu text, number, autonumber; • Format: Quy định cách hiển thị và in dữ liệu; • Caption: thay tên trường bằng phụ đề dễ hiểu. • Default value: Xác định giá trị ngầm định đưa vào khi tạo bản ghi mới; • Để thay đổi tính chất của một trường: + 1. Nháy chuột vào dòng định nghĩa trường. Các tính chất của trường tương ứng sẽ xuất hiện trong phần Field Properties. + 2. Thực hiện các thay đổi cần thiết Chỉ định khóa chính (Primary key) • Khóa chính: giá trị của trường xác định duy nhất mỗi hàng trong bảng. • Các thao tác thực hiện: + 1. Chọn trường làm khóa chính; + 2. Nháy nútLý thuyết Tin học 12 Bài 4: Cấu trúc bảng hay, ngắn gọnhoặc chọn lệnh Edit -> Primary key. • Access hiển thị ký hiệu chiếc chìa khoá ở bên trái trường được chọn để cho biết trường đó được chỉ định làm khoá chính. • Lưu ý: + Khoá chính có thể là một hay nhiều trường. + Nếu không chỉ định khóa chính, Access sẽ tự động tạo một trường khoá chính có tên ID với kiểu AutoNumber Lưu cấu trúc của bảng • 1. Chọn File chọn Save hoặc nháy chọn nút lệnh • 2. Gõ tên bảng vào ô Table Name trong hộp thoại Save As • 3. Nháy nút OK hoặc ấn phím Enter b) Thay đổi cấu trúc của bảng Thay đổi thứ tự các trường: • 1. Chọn trường muốn thay đổi vị trí, nháy chuột và giữ. Access hiển thị một đường nhỏ nằm ngang trên trường đã chọn • 2. Di chuyển chuột, đường nằm ngang sẽ cho biết vị trí mới của trường • 3. Thả chuột Thêm trường • 1. Chọn Insert → Rows • 2. Gõ tên trường, chọn kiểu dữ liệu, mô tả và xác định. Xoá trường • 1. Chọn trường muốn xoá • 2. Chọn Edit → Delete Rows Thay đổi khoá chính • 1. Chọn trường muốn hủy khóa chính • 2. Nháy núthoặc chọn lệnh Edit → Primary Key c) Xoá và đổi tên bảng Xóa bảng • 1. Chọn tên bảng • 2. Chọn Edit → Delete Đổi tên bảng • 1. Chọn bảng • 2. Chọn lệnh Edit → Rename • 3. Gõ tên mới và nhấn Enter

Bài 1 trang 39 Tin học 12: 

Tại sao trong một bảng không thể có hai hàng giống hệt nhau? Lời giải: Mỗi hàng thể hiện một thực thể phân biệt trong bài toán quản lí. Vì vậy việc có hai hàng giống hệt nhau trong cùng một bảng là không hợp lí (gây dư thừa dữ liệu và có thể gây dị thường dữ liệu).

Bài 2 trang 39 Tin học 12:

 Trong quản lí học sinh dự kì thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây? Số báo danh: Họ tên: Ngày sinh: Điểm số: Lời giải: Có thể khai báo dữ liệu cho các thuộc tính như sau: - Số báo danh: Text, AutoNumber, Memo, Number. - Họ tên: Text, Memo. - Ngày sinh: Date/Time. - Điểm số: Number.

Bài 3 trang 39 Tin học 12: 

Hãy nêu các bước để chỉ định khóa chính trong bảng dữ liệu gồm các thuộc tính nêu trong câu 2. Lời giải: - Đầu tiên nháy chuột phải vào bảng rồi chọn Design View. - Sau đó click chuột trái vào thuộc tính muốn chọn làm khóa. Rồi ấn vào hình khóa ở trên. Nếu muốn chọn nhiều thuộc tính thì ta giữ phím CTRL.

Bài 4 trang 39 Tin học 12:

 Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trống? Lời giải: - Những trường nào là thuộc tính của khóa chính và có điều kiện ràng buộc là not null thì khi nhập liệu không được để trống. - Khi ta nhập thiếu thì sẽ nhận được thông báo:

Bài 5 trang 39 Tin học 12:

 Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng. Lời giải: * Thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng: 1. Tạo cấu trúc bảng: Tạo một trường, chỉ định khóa chính, lưu cấu trúc bảng. 2. Thay đổi cấu trúc bảng: Thay đổi thứ tự các trường, thêm trường, xóa trường, thay đổi khóa chính. 3. Xóa và đổi tên bảng: Xóa bảng, đổi tên bảng.

Trắc nghiệm Bài 4 (có đáp án)

Câu 1: Thành phần cơ sở của Access là: A. Table    B. Field    C. Record    D. Field name
Trả lời: Dữ liệu trong Access được lưu trữ dưới dạng bảng, gồm có các cột và các hàng. Bảng là thành phần cơ sở tạo nên CSDL. Các bảng chứa toàn bộ dữ liệu mà người dùng cần để khai thác. Đáp án: A
Câu 2: Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi: A. Click vào nút B. Bấm Enter C. Click vào nút D. Click vào nút
Trả lời: Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi Click vào nút  (thiết kế). Đáp án: A
Câu 3: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? A. Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản lý B. Bản ghi (record): bản chất là hàng của bảng, gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể được quản lý C. Kiểu dữ liệu (Data Type): là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường D. Một trường có thể có nhiều kiểu dữ liệu
Trả lời: Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản lý. Vì vậy trong một trường chỉ có thể có một kiểu dữ liệu. Đáp án: D
Câu 4: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì ? A.Yes/No     B.Boolean     C.True/False     D.Date/Time
Trả lời: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định dữ liệu kiểu boolean (hay lôgic) → kiểu dữ liệu trong Access là Yes/ No. Đáp án:A
Câu 5: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào? A. Number    B. Currency    C. Text    D. Date/time
Trả lời: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ) thì ta chọn dữ liệu kiểu tiền tệ ( Currency). Đáp án: B
Câu 6: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm “Tóan”, “Lý”,... A. AutoNumber    B. Yes/No    C. Number    D. Currency
Trả lời: điểm “Tóan”, “Lý”,... là dữ liệu kiểu số → kiểu dữ liệu trong Access là Number. Đáp án: C
Câu 7: Trong Access khi ta nhập dữ liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (dữ liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn 255 kí tự thì ta cần phải định nghĩa trường đó theo kiểu nào? A. Text     B. Currency     C. Longint    D. Memo
Trả lời: Trong Access khi ta nhập dữ liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (dữ liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn 255 kí tự thì ta cần phải định nghĩa trường đó theo kiểu Memo ( 0 đến 65536 kí tự). Đáp án: D
Câu 8: Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng? A. Nháy nút , rồi nháy đúp Design View B. Nhấp đúp <tên bảng> C. Nháy đúp vào Create Table in Design View D. A hoặc C
Trả lời: Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thực hiện một trong cách sau: + Nháy nút  , rồi nháy đúp Design View + Nháy đúp vào Create Table in Design View. Đáp án:. D
Câu 9: Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta thực hiện: A. Edit → Primary key    B. Nháy nút  C. A và B      D. A hoặc B
Trả lời: Trong Access, muốn thay đổi khóa chính, ta chọn trường muốn chỉ định khóa chính rồi thực hiện: Nháy nút  hoặc chọn Edit → Primary Key Đáp án:: D
Câu 10: Trong Access, muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện : A. Nhập trực tiếp trong chế độ trang dữ liệu B. Nháy đúp trái chuột lên tên bảng cần nhập dữ liệu C. Dùng biểu mẫu D. A hoặc B hoặc C
Trả lời: muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện : + Nhập trực tiếp trong chế độ trang dữ liệu + Nháy đúp trái chuột lên tên bảng cần nhập dữ liệu + Dùng biểu mẫu giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin.

Mục lục Giải bài tập Tin học 12 hay nhất

Các bài viết liên quan

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không...

25 View

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

31 View

Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

26 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members