Toàn tập lũy thừa, mũ và logarit cơ bản

Tài liệu gồm 96 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức, tổng hợp toàn tập lũy thừa, mũ và logarit cơ bản (phiên bản năm 2021) nằm trong hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit lớp 12 THPT.

Cơ bản hàm số lũy thừa.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p1.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p2.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p3.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p4.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p5.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p6.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p7.
Cơ bản hàm số mũ.
+ Cơ bản hàm số mũ – p1.
+ Cơ bản hàm số mũ – p2.
+ Cơ bản hàm số mũ – p3.
+ Cơ bản hàm số mũ – p4.
+ Cơ bản hàm số mũ – p5.
+ Cơ bản hàm số mũ – p6.
+ Cơ bản hàm số mũ – p7.
Cơ bản hàm số logarit.
+ Cơ bản hàm số logarit – p1.
+ Cơ bản hàm số logarit – p2.
+ Cơ bản hàm số logarit – p3.
+ Cơ bản hàm số logarit – p4.
+ Cơ bản hàm số logarit – p5.
+ Cơ bản hàm số logarit – p6.
+ Cơ bản hàm số logarit – p7.
Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p1.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p2.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p3.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p4.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p5.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p6.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p7.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p8.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p9.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p10.
Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p1.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p2.

+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p3.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p4.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p5.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p6.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p7.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p8.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p9.
Bài tập tổng hợp lũy thừa, mũ, logarit.
+ Bài tập tổng hợp – p1.
+ Bài tập tổng hợp – p2 .
+ Bài tập tổng hợp – p3 .
+ Bài tập tổng hợp – p4 .
+ Bài tập tổng hợp – p5 .
+ Bài tập tổng hợp – p6 .
+ Bài tập tổng hợp – p7 .
+ Bài tập tổng hợp – p8 .
+ Bài tập tổng hợp – p9 .
+ Bài tập tổng hợp – p10 .
+ Bài tập tổng hợp – p11 .
+ Bài tập tổng hợp – p12 .
+ Bài tập tổng hợp – p13 .
+ Bài tập tổng hợp – p14 .
+ Bài tập tổng hợp – p15 .
+ Bài tập tổng hợp – p16 .
+ Bài tập tổng hợp – p17 .
+ Bài tập tổng hợp – p18 .
+ Bài tập tổng hợp – p19 .
+ Bài tập tổng hợp – p20.

Các bài viết liên quan

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa học và gợi ý giải...

103 View

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh học và gợi ý giải...

171 View

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Vật lý và gợi ý giải...

98 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members