Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 14

Mã ID: 6137

Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 14. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 14. Tài liệu gồm 05 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín

Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 14. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 14. Tài liệu gồm 05 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Trích dẫn tài liệu:
 
Câu‌ ‌1‌ ‌(VD):‌ ‌‌Nguyên‌ ‌nhân‌ ‌nào‌ ‌là‌ ‌cơ‌ ‌bản‌ ‌nhất‌ ‌thúc‌ ‌đẩy‌ ‌nền‌ ‌kinh‌ ‌tế‌ ‌Mĩ‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌sau‌ ‌Chiến‌ ‌tranh‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌thứ‌ ‌hai?‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Tài‌ ‌nguyên‌ ‌thiên‌ ‌nhiên‌ ‌phong‌ ‌phú,‌ ‌nhân‌ ‌lực‌ ‌dồi‌ ‌dào.‌ ‌ ‌

B.‌ ‌‌Mĩ‌ ‌giàu‌ ‌lên‌ ‌nhờ‌ ‌buôn‌ ‌bán‌ ‌vũ‌ ‌khí‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌nước‌ ‌tham‌ ‌chiến.‌ ‌ ‌

C.‌ ‌‌Áp‌ ‌dụng‌ ‌những‌ ‌thành‌ ‌tựu‌ ‌của‌ ‌cách‌ ‌mạng‌ ‌khoa‌ ‌học‌ ‌–‌ ‌kĩ‌ ‌thuật.‌ ‌ ‌

D.‌ ‌‌Tập‌ ‌trung‌ ‌sản‌ ‌xuất‌ ‌và‌ ‌tư‌ ‌bản‌ ‌cao.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌2‌ ‌(NB):‌ ‌‌Trước‌ ‌khi‌ ‌thực‌ ‌dân‌ ‌Pháp‌ ‌xâm‌ ‌lược‌ ‌(1858),‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌quốc‌ ‌gia‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌dân‌ ‌chủ,‌ ‌có‌ ‌chủ‌ ‌quyền.‌ ‌                         B.‌ ‌‌độc‌ ‌lập,‌ ‌có‌ ‌chủ‌ ‌quyền.‌ ‌ ‌

C.‌ ‌‌độc‌ ‌lập‌ ‌trong‌ ‌Liên‌ ‌bang‌ ‌Đông‌ ‌Dương.‌ ‌D.‌ ‌‌tự‌ ‌do‌ ‌trong‌ ‌Liên‌ ‌bang‌ ‌Đông‌ ‌Dương.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌3‌ ‌(NB):‌ ‌‌Chiến‌ ‌tranh‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌thứ‌ ‌hai‌ ‌không‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌ở‌ ‌châu‌ ‌lục‌ ‌nào?‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Châu‌ ‌Âu.‌ ‌B.‌ ‌‌Châu‌ ‌Á.‌ ‌C.‌ ‌‌Châu‌ ‌Mĩ.‌ ‌D.‌ ‌‌Châu‌ ‌Phi.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌4‌ ‌(NB):‌ ‌‌Những‌ ‌ngành‌ ‌công‌ ‌nghiệp‌ ‌nào‌ ‌của‌ ‌Liên‌ ‌Xô‌ ‌đứng‌ ‌đầu‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌giai‌ ‌đoạn‌ ‌(1950‌ ‌đến‌ ‌những‌ ‌năm‌ ‌70)?‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Công‌ ‌nghiệp‌ ‌hàng‌ ‌tiêu‌ ‌dùng,‌ ‌công‌ ‌nghiệp‌ ‌điện‌ ‌hạt‌ ‌nhân.‌ ‌ ‌

B.‌ ‌‌Công‌ ‌nghiệp‌ ‌nặng,‌ ‌chế‌ ‌tạo‌ ‌máy‌ ‌móc.‌ ‌ ‌

C.‌ ‌‌Công‌ ‌nghiệp‌ ‌vũ‌ ‌trụ,‌ ‌công‌ ‌nghiệp‌ ‌điện‌ ‌hạt‌ ‌nhân.‌ ‌ ‌

D.‌ ‌‌Công‌ ‌nghiệp‌ ‌quốc‌ ‌phòng,‌ ‌công‌ ‌nghiệp‌ ‌vũ‌ ‌trụ.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌5‌ ‌(NB):‌ ‌‌Trong‌ ‌phong‌ ‌trào‌ ‌yêu‌ ‌nước‌ ‌đầu‌ ‌thế‌ ‌kỉ‌ ‌XX,‌ ‌khuynh‌ ‌hướng‌ ‌bạo‌ ‌động‌ ‌gắn‌ ‌liền‌ ‌với‌ ‌nhân‌ ‌vật‌ ‌tiêu‌ ‌biểu‌ ‌nào?‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Phan‌ ‌Bội‌ ‌Châu.‌ ‌                                B.‌ ‌‌Huỳnh‌ ‌Thúc‌ ‌Kháng.‌ ‌

 ‌C.‌ ‌‌Phan‌ ‌Châu‌ ‌Trinh.‌ ‌                            D.‌ ‌‌Lương‌ ‌Văn‌ ‌Can.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌6‌ ‌(NB):‌ ‌‌Trong‌ ‌giai‌ ‌đoạn‌ ‌sau‌ ‌Chiến‌ ‌tranh‌ ‌lạnh,‌ ‌để‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌sức‌ ‌mạnh‌ ‌thực‌ ‌sự,‌ ‌các‌ ‌quốc‌ ‌gia‌ ‌trên‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌đều‌ ‌tập‌ ‌trung‌ ‌vào‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌hội‌ ‌nhập‌ ‌quốc‌ ‌tế.‌ ‌                               B.‌ ‌‌phát‌ ‌triển‌ ‌quốc‌ ‌phòng.‌ ‌ ‌

C.‌ ‌‌phát‌ ‌triển‌ ‌kinh‌ ‌tế.‌ ‌                              D.‌ ‌‌ổn‌ ‌định‌ ‌chính‌ ‌trị.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌7‌ ‌(NB):‌ ‌‌Nội‌ ‌dung‌ ‌nào‌ ‌dưới‌ ‌đây‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌là‌ ‌yếu‌ ‌tố‌ ‌dẫn‌ ‌đến‌ ‌sự‌ ‌ra‌ ‌đời‌ ‌của‌ ‌Hiệp‌ ‌hội‌ ‌các‌ ‌quốc‌ ‌gia‌ ‌Đông‌ ‌Nam‌ ‌Á‌ ‌(ASEAN)?‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Muốn‌ ‌liên‌ ‌kết‌ ‌lại‌ ‌để‌ ‌hạn‌ ‌chế‌ ‌ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌của‌ ‌các‌ ‌nước‌ ‌lớn.‌ ‌ ‌

B.‌ ‌‌Tác‌ ‌động‌ ‌của‌ ‌xu‌ ‌thế‌ ‌toàn‌ ‌cầu‌ ‌hóa.‌ ‌ ‌

C.‌ ‌‌Nhu‌ ‌cầu‌ ‌liên‌ ‌kết,‌ ‌hợp‌ ‌tác‌ ‌giữa‌ ‌các‌ ‌nước‌ ‌để‌ ‌cùng‌ ‌nhau‌ ‌phát‌ ‌triển.‌ ‌ ‌

D.‌ ‌‌Sự‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌của‌ ‌xu‌ ‌thế‌ ‌liên‌ ‌kết‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌trên‌ ‌thế‌ ‌giới.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌8‌ ‌(NB):‌ ‌‌Trung‌ ‌tâm‌ ‌kinh‌ ‌tế‌ ‌-‌ ‌tài‌ ‌chính‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌trong‌ ‌khoảng‌ ‌20‌ ‌năm‌ ‌sau‌ ‌Chiến‌ ‌tranh‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌thứ‌ ‌hai‌ ‌là‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Mĩ.‌                                ‌B.‌ ‌‌Liên‌ ‌Xô.‌ ‌                   C.‌ ‌‌Tây‌ ‌Âu.‌ ‌                      D.‌ ‌‌Nhật‌ ‌Bản.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌9‌ ‌(NB):‌ ‌‌Nội‌ ‌dung‌ ‌nào‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌là‌ ‌quyết‌ ‌định‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌của‌ ‌Hội‌ ‌nghị‌ ‌Ianta‌ ‌(2‌ ‌–‌ ‌1945)?‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Thoả‌ ‌thuận‌ ‌việc‌ ‌đóng‌ ‌quân‌ ‌và‌ ‌phân‌ ‌chia‌ ‌phạm‌ ‌vi‌ ‌ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌ở‌ ‌châu‌ ‌Âu‌ ‌và‌ ‌châu‌ ‌Á.‌ ‌ ‌

B.‌ ‌‌Thành‌ ‌lập‌ ‌tổ‌ ‌chức‌ ‌Liên‌ ‌hợp‌ ‌quốc.‌ ‌ ‌

C.‌ ‌‌Tiêu‌ ‌diệt‌ ‌tận‌ ‌gốc‌ ‌chủ‌ ‌nghĩa‌ ‌phát‌ ‌xít‌ ‌Đức‌ ‌và‌ ‌chủ‌ ‌nghĩa‌ ‌quân‌ ‌phiệt‌ ‌Nhật‌ ‌Bản.‌ ‌

D.‌ ‌‌Thành‌ ‌lập‌ ‌khối‌ ‌Đồng‌ ‌minh‌ ‌chống‌ ‌phát‌ ‌xít.

Đừng Đọc!!!

Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:

Email: hotro@captoc.vn

Bình luận

Tài liệu liên quan

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lý có lời giải

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lý có lời giải

354 View

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2024 - Đề 9

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2024 - Đề 9

400 View

Đề thi thử THPTQG môn Sử 2024 có đáp án và lời giải

Đề thi thử THPTQG môn Sử 2024 có đáp án và lời giải

518 View

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn GDCD phát triển từ đề minh họa - Đề 4
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 42)

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 42)

300 View

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 Địa lí có đáp án - Đề 15

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 Địa lí có đáp án - Đề 15

231 View

4 Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Môn Vật Lý Năm 2023-2024

4 Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Môn Vật Lý Năm 2023-2024

337 View

Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 Lịch sử phát triển từ đề minh hoạ – Đề 2
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 Địa lí có đáp án - Đề 9

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 Địa lí có đáp án - Đề 9

204 View

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2024 - Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2024 - Đề 2

487 View

4 Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Môn Vật Lý Năm 2024 Có Đáp Án
Đề thi thử THPT Quốc gia Ngữ văn 2024 có đáp án - Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia Ngữ văn 2024 có đáp án - Đề 3

318 View

Tài liệu được xem nhiều nhất

Tuyển tập đề thi thử TN THPT Quốc gia môn Ngữ văn 2023 của Bộ giáo dục – Đề 7
Đề KSCL Toán thi vào 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Quảng Xương 4 – Thanh Hoá
40 đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học 2024 có lời giải

40 đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học 2024 có lời giải

1266 View

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 Địa lí có đáp án - Đề 3

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 Địa lí có đáp án - Đề 3

215 View

Tài liệu luyện thi học sinh giỏi Ngữ văn THPT-tập 1

Tài liệu luyện thi học sinh giỏi Ngữ văn THPT-tập 1

302 View

Đề cuối học kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Kiến Thụy – Hải Phòng
Đề thi cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023-2024 có đáp án - Đề 1
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Lý có đáp án - Đề 7

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Lý có đáp án - Đề 7

224 View

Đề cương giữa học kì 1 Toán 9 năm 2023 – 2024 trường THCS Nguyễn Trãi – Quảng Trị
Đề cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Hoàng Văn Thụ – Khánh Hòa
Đề thi thử môn Địa Lý 2023 THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề thi thử môn Địa Lý 2023 THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

345 View

Đề cuối học kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội