Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 14

Mã ID: 6137

Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 14. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 14. Tài liệu gồm 05 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín

Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 14. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Đề thi thử TN THPTQG môn Lịch sử 2024 có đáp án - Đề 14. Tài liệu gồm 05 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Trích dẫn tài liệu:
 
Câu‌ ‌1‌ ‌(VD):‌ ‌‌Nguyên‌ ‌nhân‌ ‌nào‌ ‌là‌ ‌cơ‌ ‌bản‌ ‌nhất‌ ‌thúc‌ ‌đẩy‌ ‌nền‌ ‌kinh‌ ‌tế‌ ‌Mĩ‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌sau‌ ‌Chiến‌ ‌tranh‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌thứ‌ ‌hai?‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Tài‌ ‌nguyên‌ ‌thiên‌ ‌nhiên‌ ‌phong‌ ‌phú,‌ ‌nhân‌ ‌lực‌ ‌dồi‌ ‌dào.‌ ‌ ‌

B.‌ ‌‌Mĩ‌ ‌giàu‌ ‌lên‌ ‌nhờ‌ ‌buôn‌ ‌bán‌ ‌vũ‌ ‌khí‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌nước‌ ‌tham‌ ‌chiến.‌ ‌ ‌

C.‌ ‌‌Áp‌ ‌dụng‌ ‌những‌ ‌thành‌ ‌tựu‌ ‌của‌ ‌cách‌ ‌mạng‌ ‌khoa‌ ‌học‌ ‌–‌ ‌kĩ‌ ‌thuật.‌ ‌ ‌

D.‌ ‌‌Tập‌ ‌trung‌ ‌sản‌ ‌xuất‌ ‌và‌ ‌tư‌ ‌bản‌ ‌cao.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌2‌ ‌(NB):‌ ‌‌Trước‌ ‌khi‌ ‌thực‌ ‌dân‌ ‌Pháp‌ ‌xâm‌ ‌lược‌ ‌(1858),‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌quốc‌ ‌gia‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌dân‌ ‌chủ,‌ ‌có‌ ‌chủ‌ ‌quyền.‌ ‌                         B.‌ ‌‌độc‌ ‌lập,‌ ‌có‌ ‌chủ‌ ‌quyền.‌ ‌ ‌

C.‌ ‌‌độc‌ ‌lập‌ ‌trong‌ ‌Liên‌ ‌bang‌ ‌Đông‌ ‌Dương.‌ ‌D.‌ ‌‌tự‌ ‌do‌ ‌trong‌ ‌Liên‌ ‌bang‌ ‌Đông‌ ‌Dương.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌3‌ ‌(NB):‌ ‌‌Chiến‌ ‌tranh‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌thứ‌ ‌hai‌ ‌không‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌ở‌ ‌châu‌ ‌lục‌ ‌nào?‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Châu‌ ‌Âu.‌ ‌B.‌ ‌‌Châu‌ ‌Á.‌ ‌C.‌ ‌‌Châu‌ ‌Mĩ.‌ ‌D.‌ ‌‌Châu‌ ‌Phi.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌4‌ ‌(NB):‌ ‌‌Những‌ ‌ngành‌ ‌công‌ ‌nghiệp‌ ‌nào‌ ‌của‌ ‌Liên‌ ‌Xô‌ ‌đứng‌ ‌đầu‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌giai‌ ‌đoạn‌ ‌(1950‌ ‌đến‌ ‌những‌ ‌năm‌ ‌70)?‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Công‌ ‌nghiệp‌ ‌hàng‌ ‌tiêu‌ ‌dùng,‌ ‌công‌ ‌nghiệp‌ ‌điện‌ ‌hạt‌ ‌nhân.‌ ‌ ‌

B.‌ ‌‌Công‌ ‌nghiệp‌ ‌nặng,‌ ‌chế‌ ‌tạo‌ ‌máy‌ ‌móc.‌ ‌ ‌

C.‌ ‌‌Công‌ ‌nghiệp‌ ‌vũ‌ ‌trụ,‌ ‌công‌ ‌nghiệp‌ ‌điện‌ ‌hạt‌ ‌nhân.‌ ‌ ‌

D.‌ ‌‌Công‌ ‌nghiệp‌ ‌quốc‌ ‌phòng,‌ ‌công‌ ‌nghiệp‌ ‌vũ‌ ‌trụ.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌5‌ ‌(NB):‌ ‌‌Trong‌ ‌phong‌ ‌trào‌ ‌yêu‌ ‌nước‌ ‌đầu‌ ‌thế‌ ‌kỉ‌ ‌XX,‌ ‌khuynh‌ ‌hướng‌ ‌bạo‌ ‌động‌ ‌gắn‌ ‌liền‌ ‌với‌ ‌nhân‌ ‌vật‌ ‌tiêu‌ ‌biểu‌ ‌nào?‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Phan‌ ‌Bội‌ ‌Châu.‌ ‌                                B.‌ ‌‌Huỳnh‌ ‌Thúc‌ ‌Kháng.‌ ‌

 ‌C.‌ ‌‌Phan‌ ‌Châu‌ ‌Trinh.‌ ‌                            D.‌ ‌‌Lương‌ ‌Văn‌ ‌Can.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌6‌ ‌(NB):‌ ‌‌Trong‌ ‌giai‌ ‌đoạn‌ ‌sau‌ ‌Chiến‌ ‌tranh‌ ‌lạnh,‌ ‌để‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌sức‌ ‌mạnh‌ ‌thực‌ ‌sự,‌ ‌các‌ ‌quốc‌ ‌gia‌ ‌trên‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌đều‌ ‌tập‌ ‌trung‌ ‌vào‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌hội‌ ‌nhập‌ ‌quốc‌ ‌tế.‌ ‌                               B.‌ ‌‌phát‌ ‌triển‌ ‌quốc‌ ‌phòng.‌ ‌ ‌

C.‌ ‌‌phát‌ ‌triển‌ ‌kinh‌ ‌tế.‌ ‌                              D.‌ ‌‌ổn‌ ‌định‌ ‌chính‌ ‌trị.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌7‌ ‌(NB):‌ ‌‌Nội‌ ‌dung‌ ‌nào‌ ‌dưới‌ ‌đây‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌là‌ ‌yếu‌ ‌tố‌ ‌dẫn‌ ‌đến‌ ‌sự‌ ‌ra‌ ‌đời‌ ‌của‌ ‌Hiệp‌ ‌hội‌ ‌các‌ ‌quốc‌ ‌gia‌ ‌Đông‌ ‌Nam‌ ‌Á‌ ‌(ASEAN)?‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Muốn‌ ‌liên‌ ‌kết‌ ‌lại‌ ‌để‌ ‌hạn‌ ‌chế‌ ‌ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌của‌ ‌các‌ ‌nước‌ ‌lớn.‌ ‌ ‌

B.‌ ‌‌Tác‌ ‌động‌ ‌của‌ ‌xu‌ ‌thế‌ ‌toàn‌ ‌cầu‌ ‌hóa.‌ ‌ ‌

C.‌ ‌‌Nhu‌ ‌cầu‌ ‌liên‌ ‌kết,‌ ‌hợp‌ ‌tác‌ ‌giữa‌ ‌các‌ ‌nước‌ ‌để‌ ‌cùng‌ ‌nhau‌ ‌phát‌ ‌triển.‌ ‌ ‌

D.‌ ‌‌Sự‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌của‌ ‌xu‌ ‌thế‌ ‌liên‌ ‌kết‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌trên‌ ‌thế‌ ‌giới.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌8‌ ‌(NB):‌ ‌‌Trung‌ ‌tâm‌ ‌kinh‌ ‌tế‌ ‌-‌ ‌tài‌ ‌chính‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌trong‌ ‌khoảng‌ ‌20‌ ‌năm‌ ‌sau‌ ‌Chiến‌ ‌tranh‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌thứ‌ ‌hai‌ ‌là‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Mĩ.‌                                ‌B.‌ ‌‌Liên‌ ‌Xô.‌ ‌                   C.‌ ‌‌Tây‌ ‌Âu.‌ ‌                      D.‌ ‌‌Nhật‌ ‌Bản.‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌9‌ ‌(NB):‌ ‌‌Nội‌ ‌dung‌ ‌nào‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌là‌ ‌quyết‌ ‌định‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌của‌ ‌Hội‌ ‌nghị‌ ‌Ianta‌ ‌(2‌ ‌–‌ ‌1945)?‌ ‌ ‌

A.‌ ‌‌Thoả‌ ‌thuận‌ ‌việc‌ ‌đóng‌ ‌quân‌ ‌và‌ ‌phân‌ ‌chia‌ ‌phạm‌ ‌vi‌ ‌ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌ở‌ ‌châu‌ ‌Âu‌ ‌và‌ ‌châu‌ ‌Á.‌ ‌ ‌

B.‌ ‌‌Thành‌ ‌lập‌ ‌tổ‌ ‌chức‌ ‌Liên‌ ‌hợp‌ ‌quốc.‌ ‌ ‌

C.‌ ‌‌Tiêu‌ ‌diệt‌ ‌tận‌ ‌gốc‌ ‌chủ‌ ‌nghĩa‌ ‌phát‌ ‌xít‌ ‌Đức‌ ‌và‌ ‌chủ‌ ‌nghĩa‌ ‌quân‌ ‌phiệt‌ ‌Nhật‌ ‌Bản.‌ ‌

D.‌ ‌‌Thành‌ ‌lập‌ ‌khối‌ ‌Đồng‌ ‌minh‌ ‌chống‌ ‌phát‌ ‌xít.

Đừng Đọc!!!

Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:

Email: hotro@captoc.vn

Bình luận

Tài liệu liên quan

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lý có lời giải (Đề 9)
Đề thi thử THPT QG Ngữ Văn 2024 có đáp án - Đề 17

Đề thi thử THPT QG Ngữ Văn 2024 có đáp án - Đề 17

119 View

Đề thi thử môn Sinh theo đề minh họa 2024 có lời giải - Đề 6
5 đề thi thử THPT Quốc gia Tiếng Anh 2024 có lời giải

5 đề thi thử THPT Quốc gia Tiếng Anh 2024 có lời giải

354 View

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Lịch Sử theo đề minh họa 2024 - Đề 2
Đề thi thử THPT QG môn Sinh 2024 có lời giải - Đề 1

Đề thi thử THPT QG môn Sinh 2024 có lời giải - Đề 1

59 View

Đề ôn thi TN THPT 2024 môn Hóa chuẩn cấu trúc đề minh họa - Đề 9
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 48)
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 Địa lí có đáp án - Đề 13
Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2024 có lời giải - Đề 24
10 đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án chi tiết-tập 5
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 57)

Tài liệu được xem nhiều nhất

Đề thi thử TN THPT năm học 2023-2024 môn Vật Lí - Đề 11
Đề thi thử TN môn Lý năm 2024 có lời giải - Đề 11

Đề thi thử TN môn Lý năm 2024 có lời giải - Đề 11

91 View

Trắc nghiệm Ôn tập chương Sóng cơ và sóng âm có lời giải
Ứng dụng tích phân giải bài toán liên quan đến so sánh giá trị hàm số
Đề thi HK2 môn Địa 12 năm học 2023-2024 có đáp án - Đề 5
Trắc nghiệm Địa 12 bài 43 có đáp án - Các vùng kinh tế trọng điểm
Đề cuối kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Phan Bội Châu – Bình Thuận
Kiến thức trọng tâm ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn GDCD lớp 12 ôn thi đại học cấp tốc
Đề thi thử THPT Quốc gia Ngữ văn 2024 có đáp án - Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia Ngữ văn 2024 có đáp án - Đề 3

147 View

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 Địa lí có đáp án - Đề 8
Các dạng bài tập khối đa diện và thể tích khối đa diện – Phùng Hoàng Em