Bài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

I - Nội dung thí nghiệm và cách tiến hành

Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen

- Tiến hành thí nghiệm: Như SGK - Hiện tượng và giải thích: Dung dịch có sủi bọt khí bay lên. C2H5OH CH2 = CH2 + H2O + Đốt khí thấy khí này cháy và tỏa nhiều nhiệt. + Khí bay lên tác dụng dung dịch KMnO4 thì ta thấy màu dung dịch bị nhạt dần và có kết tủa nâu đen của MnO2. 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2↓ + 2KOH

Thí nghiệm 2. Điều chế và thử tính chất của axetilen

- Tiến hành thí nghiệm: Như SGK - Hiện tượng và giải thích: + Có khí sinh ra CaC2 + 2H2O → CH≡CH + Ca(OH)2 + Khi qua dd KMnO4 và dd AgNO3 trong NH3 thì kết tủa màu vàng nhạc là bac axetilua. CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3  

Các bài viết liên quan

Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường-Đường sức điện

72 View

Bài 1: Điện tích Định luật Cu-lông

73 View

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

72 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members