Bài tập ôn tập chương 2

Bài 1 (trang 77 SGK Hình học 11): 

Cho hai hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không cùng nằm trong một mặt phẳng. a) Tìm giao tuyến của các mặt phẳng sau: (AEC) và (BFD), (BCE) và (ADF). b) Lấy điểm M thuộc đoạn DF. Tìm giao điểm của đường thẳng AM với mặt phẳng (BCE). c) Chứng minh hai đường thẳng AC và BF không cắt nhau. Lời giải: a) Giao tuyến của các cặp mặt phẳng *Giao tuyến của (AEC) và (BFD) • Trong hình thang ABCD, AC cắt DB tại G, ta có: Tương tự, AE cắt BF tại H, Ta có :  ⇒ H ∈ (AEC) ∩ (BFD). Vậy GH = (AEC) ∩ (BFD) *Giao tuyến của (BCE) và (ADF) Trong hình thang ABCD, BC cắt AD tại I, ta có: I ∈ (BCE) ∩ (ADF) Trong hình thang ABEF, BE cắt AF tại K, ta có: K ∈ (BCE) ∩ (ADF) Vậy IK = (BCE) ∩ (ADF) b) Giao điểm của AM với mp(BCE) Trong mp(ADF), AM cắt IK tại N, ta có: N ∈ IK ⊂ (BCE) Vậy N = AM ∩ (BCE). c) Giả sử AC cắt BF. ⇒ Qua AC và BF xác định duy nhất 1 mặt phẳng. Mà qua A và BF có duy nhất mặt phẳng (ABEF) ⇒ AC ⊂ (ABEF) ⇒ C ∈ (ABEF) (Vô lý). Vậy AC và BF không cắt nhau. Kiến thức áp dụng
+ Qua hai đường thẳng cắt nhau, xác định duy nhất 1 mặt phẳng.

Bài 2 (trang 77 SGK Hình học 11): 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của đoạn thẳng SA, BC, CD. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (MNP). Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD, hãy tìm giao điểm của đường thẳng SO với mặt phẳng (MNP). Lời giải: a) Tìm thiết diện : Trong mp(ABCD), gọi F = AD ∩ PN và E = AB ∩ PN Trong mp(SAD), gọi Q = MF ∩ SD Trong mp(SAB), gọi R = ME ∩ SB Nối PQ, NR ta được các đoạn giao tuyến của mp(MNP) với các mặt bên và mặt đáy của hình chóp là MQ, QP, PN, NR, RM Vậy thiết diện cắt bởi mặt phẳng (MNP) là ngũ giác MQPNR. b) Tìm SO ∩ (MNP). Gọi H là giao điểm của AC và PN . Trong (SAC), SO ∩ MH = I Vậy I = SO ∩ (MNP).

Bài 3 (trang 77 SGK Hình học 11): 

Cho hình chóp đỉnh S có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của các cạnh SB và SC. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN) c) Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (AMN) Lời giải:

a) Tìm (SAD) ∩ (SBC) Gọi E= AD ∩ BC. Ta có: Do đó E ∈ (SAD) ∩ (SBC). mà S ∈ (SAD) ∩ (SBC). ⇒ SE = (SAD) ∩ (SBC) b) Tìm SD ∩ (AMN) + Tìm giao tuyến của (SAD) và (AMN) : Trong mp (SBE), gọi F = MN ∩ SE : F ∈ SE ⊂ (SAD) ⇒ F ∈ (SAD) F ∈ MN ⊂ (AMN) ⇒ F ∈ (AMN) ⇒ F ∈ (SAD) ∩ (AMN) ⇒ AF = (SAD) ∩ (AMN). + Trong mp (SAD), gọi AF ∩ SD = P ⇒ P = SD ∩ (AMN). c) Tìm thiết diện với mp(AMN): (AMN) ∩ (SAB) = AM; (AMN) ∩ (SBC) = MN; (AMN) ∩ (SCD) = NP (AMN) ∩ (SAD) = PA. ⇒ Thiết diện cần tìm là tứ giác AMNP.

Bài 4 (trang 78 SGK Hình học 11): 

Cho hình bình hành ABCD. Qua A, B, C, D lần lượt vẽ bốn nửa đường thẳng Ax, By, Cz, Dt ở cùng phía đối với mặt phẳng (ABCD), song song với nhau và không nằm trong mặt phẳng (ABCD). Một mặt phẳng (β) lần lượt cắt Ax, By, Cz và Dt tại A’, B’, C’ và D’. a) Chứng minh: mặt phẳng (Ax, By) song song với mặt phẳng (Cz, Dt) b) Gọi I = AC ∩ BD, J = A’C’ ∩ B’D’. Chứng minh: IJ song song với AA’. c) Cho AA’ = a, BB’ = b, CC’ = c. Hãy tính DD’.   Lời giải:

a) Do ABCD là hình bình hành, nên AB // DC => AB // (Cz, Dt) (1) Theo giả thiết Ax // Dt nên Ax // (Cz, Dt) (2) Từ (1) và (2) suy ra: (Ax, By) // (Cz, Dt) b) Mặt phẳng β cắt 2 mặt phẳng song song ( Ax, By), (Cz, Dt) theo hai giao tuyến là A’B’và C’D’ nên A’B’// C’D’. (3) Chứng minh tương tự (Ax, Dt) song song với (By,Cz).Và mặt phẳng β cắt 2 mặt phẳng song song (Ax, Dt), (By, Cz) theo hai giao tuyến là A’D’và B’C’ nên A’D’// B’C’ (4) Từ (3) và (4) suy ra: tứ giác A’B’C’D’ là hình bình hành. => J là trung điểm của A’C’ ( tính chất hình bình hành). Tứ giác AA’C’C là hình thang vì có: AA’ // CC’ ( giả thiết). Lại có, I và J lần lượt là trung điểm của AC và A’C’ nên IJ là đường trung bình của hình thang => IJ// AA’// CC’ ( đpcm). c) Vì IJ là đường trung bình của hình thang ACC’A’ nên IJ = 1/2(AA’ + CC’) IJ cũng là đường trung bình của hình thang BDD’B’: IJ = 1/2(BB’ + DD’) Từ đây suy ra: DD’ + BB’ = AA’ + CC’ => DD’ = AA’ + CC’ – BB’ = a + c – b  

Các bài viết liên quan

Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường-Đường sức điện

64 View

Bài 1: Điện tích Định luật Cu-lông

64 View

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic

63 View

Các bài viết được xem nhiều nhất

Theo dõi Captoc trên

Khoa học xã hội

Facebook Group

270.000 members

Khoa học tự nhiên

Facebook Group

96.000 members